Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]
 

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO „PLATFORMA KULTURY”

§ 1
1. Niniejszy „Regulamin portalu internetowego ‘Platforma kultury’, zwany dalej „Regulaminem”: określa warunki korzystania z Portalu internetowego „Platforma kultury”, zwanego dalej „Portalem”, a w szczególności uprawienia i obowiązki zarejestrowanych użytkowników, prawa i obowiązki Portalu oraz zasady ochrony danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę, która zarejestruje się w Portalu i będzie uprawniona do działań określonych w Regulaminie,
b) każdej osobie – należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą Portal bez konieczności logowania,
c) profilu – należy przez to rozumieć miejsce, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o użytkowniku zabezpieczony hasłem.
d) loginie – należy przez to rozumieć indywidualną, niepowtarzalną nazwę użytkownika, wybraną przez użytkownika,
e) administratorach – należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez Portal odpowiedzialne za prowadzanie Portalu, w szczególności za prawidłowe funkcjonowanie, wsparcie techniczne użytkowników oraz nadzorowanie przestrzegania Regulaminu przez użytkowników,

§ 2
Portal ma na celu prezentację i promocję projektów oraz działań z zakresu animacji kultury, tworzenie płaszczyzny do otwartych dyskusji związanych z tematyką szeroko rozumianej edukacji kulturalnej i wiedzy o kulturze, tworzenie zintegrowanej bazy danych o sektorze kultury w szczególności o animacji kultury, pomoc merytoryczną oraz inspirację w tworzeniu projektów aktywizujących społeczności lokalne oraz mobilizację środowisk lokalnych przez umożliwienie aktywnego udziału w tworzeniu Portalu.

§ 3
1. Właścicielem i administratorem Portalu jest Narodowe Centrum Kultury, z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 13.
2. Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu można zgłaszać za pośrednictwem poczty internetowej: platformakultury@nck.pl

§ 4
Dostęp do Portalu jest bezpłatny.

§ 5
1. Użytkownik dokonuje rejestracji podając swoje imię, nazwisko, nazwę organizacji (nieobowiązkowe), adres email, telefon, oraz wybierając swój login.
2. Z chwilą rejestracji zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zwana dalej „umową”.
3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
4. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez podania przyczyn w trybie natychmiastowym.
5. Rozwiązanie umowy przez administratora następuje w przypadku:
a) łamania przepisów Regulaminu,
b) podejmowania działań niezgodnych z prawem, nagannych moralnie i etycznie,
c) działania na szkodę Portalu.

§ 6
1. Dokonując rejestracji profilu użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki zawarte w Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu, użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego profilu.

§ 7
Podawane w procesie rejestracji i zgłaszania projektu dane użytkownika, a także hasła do konta użytkownika służą jedynie celom identyfikacyjnym i pozostają niewidoczne dla innych osób.

§ 8
W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych rzez użytkownika danych, administratorzy mogą żądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

§ 9
1. Portal przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych użytkownika przez Portal.
3. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 13.
4. Gromadzone dane osobowe użytkowników nie będą udostępnianie innym podmiotom bez uzyskania uprzedniej zgody użytkownika.
5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawienia, uzupełnienia, zmiany oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
6. Szczegółowe zasady polityki prywatności. (Załącznik nr 1)

§ 10
Użytkownik ma prawo:
a) umieszczać na portalu opisy projektów, wydarzeń i inicjatyw realizowanych przez reprezentowaną instytucję lub takich, których jest inicjatorem/koordynatorem
b) przeglądać opisy projektów, publikacje i artykuły zamieszczone na Portalu,
c) komentować artykuły w umożliwiających do tego działach Portalu
d) oceniać artykuły w umożliwiających do tego działach Portalu
e) zapisać się do newslettera
f) zgłaszać nadużycia
g) korzystać ze znajdujących się na stronie formularzy

§ 11
Każda osoba ma prawo:
a) przeglądać wydarzenia kulturalne publikowane w Portalu,
b) przeglądać opisy projektów, publikacje i artykuły zamieszczone na Portalu,
c) komentować artykuły w umożliwiających to działach Portalu
d) oceniać artykuły w umożliwiających to działach Portalu
e) zapisać się do newslettera
f) zgłaszać nadużycia
g) korzystać ze znajdujących się na stronie formularzy.

§ 12
Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
a) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób zgodnie z licencjami określonymi na Portalu.
b) powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych użytkowników,
c) zgłoszenia administratorowi zauważonych zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, problemów i uwag związanych z usługami świadczonymi w ramach Portalu.

 

§ 13
1. Publiczna treść (wyłączając materiały wizualne czyli zdjęcia i video) serwisu (dostępna anonimowym użytkownikom) jest publikowana na warunkach licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 Polska, z wyjątkiem przypadków, gdy zastrzeżono inaczej.
2. Licencja wymieniona w ust. 1 umożliwia użytkownikom kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie udostępnionych utworów oraz tworzenie utworów zależnych, pod warunkiem:
a) każdorazowego przywołania autora pierwowzoru (uznania autorstwa).
3. Wykonując czynności wskazane w ust. 2 każdorazowo należy podać informację o dacie powstania / publikacji pierwowzoru.
4. W celu ponownego użycia utworu lub rozpowszechniania utworu należy wyjaśnić innym warunki licencji, na której udostępnia się utwór.
5. Istnieje możliwość publikowana poszczególnych treści na warunkach innych licencji, pod warunkiem, że użytkownik wskaże i wyjaśni jej warunki.

§ 14
Publikując treści na Portalu użytkownik:
a) deklaruje, że jest autorem bądź posiada licencję na publikację nadsyłanych przez siebie utworów;
b) udziela Portalowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworów przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji:
- wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworów;
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym do utworów z zobowiązaniem do udzielania sublicencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

§ 15
Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Portalu. W przypadku stwierdzenia przez administratorów, że użytkownik dopuszcza się takich działań, niezwłocznie usunie profil użytkownika.

§ 16
Zamieszczanie w Portalu treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, propagujących przemoc, nagannych moralnie i etycznie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.

§ 17
Portal zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Portalu.
Portal nie ponosi odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Portalu
b) przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Portalu
c) opóźnienia w działaniu Portalu lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Portalu
d) szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej ( w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.),
e) szkody użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w internecie, takimi jak włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu użytkownika
f) szkody powstałe w wyniku niezależnego od Narodowego Centrum Kultury wejścia w posiadanie dostępu do konta użytkownika osób nieuprawnionych oraz skutki udostępnienie hasła i danych użytkownika osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa.

§ 18
Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Portalu przez użytkownika.

§ 19
Administrator ma prawo usunąć lub zmodyfikować każdą treść niezwiązaną z tematyką Portalu, naruszającą ogólnie przyjęte normy etyczne i moralne oraz niezgodną z przepisami prawa. O usunięciu administrator informuje użytkownika.

§ 20
Portal zastrzega, iż korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Portalu informacje i materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§ 21
Portal zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na portalu w dziale „Regulamin”.

§ 22
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Portalu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

§ 23
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.

§ 24
Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.02.2013r.