Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Europejski Stadion Kultury

Ideą pro­jek­tu Europejski Stadion Kultury jest włą­cze­nie sfery kul­tu­ry w ogrom­ne przed­się­wzię­cie spor­to­we, jakim jest EURO 2012. Mi­strzo­stwa Eu­ro­py w Piłce Noż­nej 2012 będą czter­na­sty­mi w hi­sto­rii fi­na­ła­mi pił­kar­skich zma­gań na Sta­rym Kon­ty­nen­cie. Wy­gra­na Pol­ski i Ukra­iny w ich or­ga­ni­za­cji jest szan­są na pro­mo­cję tej czę­ści Eu­ro­py. Po raz trze­ci w hi­sto­rii tego wy­da­rze­nia orga­ni­za­to­ra­mi są dwa kraje (wcze­śniej: Bel­gia/Ho­lan­dia w 2000 oraz Au­stria/Szwaj­ca­ria w 2008).

eduk architektura

Program edu<architektura - „Architektura+” ma być pierwszym etapem na drodze do budowania społeczeństwa świadomego przestrzeni, w której żyje – jej estetyki i funkcjonal­ności. Świadomy odbiorca pracy architektów, urbanistów, designerów, architek­tów krajobrazu to osoba, która w duchu społeczeństwa obywatelskiego chce uczestniczyć w kształtowaniu swojego najbliższego otoczenia.

eduk rytm

Jednym z wiodących priorytetów MKiDN jest „Kultura+” - spektrum programów dotyczących edukacji kulturalnej i artystycznej, w ramach których Programy Edukacyjne Narodowego Centrum Kultury przygotowało propozycję skierowaną do dzieci i młodzieży z zakresu zajęć tańca, rytmiki i muzyki.

Realizacja programu będzie opierała się na zajęciach tanecznych prowadzonych pod okiem wybitnych choreografów, przy współpracy z profesjonalną orkiestrą.

eduk muzyka

edu<muzyka, czyli Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych "Śpiewająca Polska" skierowany jest do najmłodszych, by przez śpiew mogli radować się życiem, doświadczać bogactwa muzyki, czerpać satysfakcję ze wspólnego śpiewania i otwierać się na świat kultury.

Druga runda Programu Rozwoju Bibliotek rusza 31.01.2011

Program Rozwoju Bibliotek jest skierowany do bibliotek publicznych ze wszystkich gmin wiejskich, wszystkich gmin wiejsko-miejskich oraz z tych gmin miejskich, które liczą do 20 tys. mieszkańców (stan na 31 grudnia 2009 r. – GUS). Nabór rozpocznie się 31 stycznia 2011 r. i potrwa do 31 marca 2011 r.

Nabór wnio­sków do Ogól­no­pol­skie­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Chó­rów Szkol­nych "Śpie­wa­ją­ca Pol­ska".

- 14.02.2011

Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry ogła­sza nabór wnio­sków do Ogól­no­pol­skie­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Chó­rów Szkol­nych Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go "Śpie­wa­ją­ca Pol­ska". Ter­min skła­da­nia wnio­sków upły­wa 14 lu­te­go 2011 r. De­cy­du­je data stem­pla pocz­to­we­go.

Rekrutacja polskich i ukraińskich studentów do interdyscyplinarnych programów dotyczących praw człowieka i mniejszości

Humanity in Action Polska ogłasza rekrutację do interdyscyplinarnych programów nt. praw człowieka i mniejszości, oferujących długofalowe możliwości rozwoju młodym liderom i aktywistom.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 6 marca 2011 roku.

Obserwatoria kultury

Obserwatoria kultury to centra lub sieci badawcze realizujące projekty naukowe, monitorujące politykę kulturalną w różnych krajach i regionach, zbierające dane statystyczne nt. stanu kultury, podejmujące refleksję nad aspektami zarządzania kulturą, często prowadzące także działalność edukacyjną.