Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Muzeum Powozów Galowice –nowatorskim centrum kultury

Projekt wyróżniony w VI edycji Dorocznej Nagrody FRDL.
Celem działania Muzeum Powozów Galowice jest szerzenie kultury i sztuki w społeczności lokalnej służące integracji, wyrabianiu pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu oraz niwelowanie różnic między miastem i wsią szczególnie w odniesieniu do dzieci. Dodatkowo istotnym celem jest wytworzenie dumy ze wspólnych działań i przynależności do zaszczytnego grona przyjaciół Muzeum Galowice.

Noc Kulturalna

Celem projektu jest tworzenie programu edukacji kulturowej - organizowanie specjalnych propozycji skierowanych do dzieci - łączenie w ramach jednego dużego projektu propozycji z kręgu kultury popularnej i wysokiej, przez co wartościowe zjawiska w kulturze stają się bardziej dostępne dla młodego odbiorcy. Również edukacja w zakresie zarządzania kulturą; kształcenie menadżerów kultury - wprowadzanie i udoskonalanie innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu projektami. Zwiększenie uczestnictwa w kulturze i niwelowanie barier dostępu.

 

Spotkania z kulturą i tradycją ludową w Gminie Zagnańsk

Celem działania jest kultywowanie, utrwalanie i przekazywanie ponadczasowych tradycji kulturowych; stworzenie możliwości wymiany doświadczeń między młodymi a starszymi; ochrona i dokumentacja najcenniejszych tradycji, folkloru; zaszczepienie szacunku i umiłowania kultury ludowej, przekazanie młodemu pokoleniu obrazu tradycji ludowej; wzbogacenie oferty kulturalnej; zwiększenie aktywności mieszkańców poprzez zachęcenie ich do uczestnictwa w wydarzeniach; promocja wsi i gminy.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach

Ośrodek realizuje działania, których zasadniczymi celami jest zapewnienie społeczeństwu, - korzystanie z różnorodnej oferty kulturalnej (festyny, koncerty, spotkania, warsztaty, wystawy itd.) - czynnego uczestnictwa w tworzeniu lokalnych przedsięwzięć kulturalnych - indywidualnego rozwoju artystycznego - wzbogacania dotychczasowych zainteresowań, wiedzy i umiejętności, - koordynowania w sposób ciągły budowania tożsamości lokalnej - promocje różnorodnych działań realizowanych przez lokalne organizacje i grupy nieformalne - korzystania z bazy ośrodka i możliwości instytucjonalnych w celu realizacji własnych projektów.

Interdyscyplinarny Festiwal Sztuk

Celem działalności jest 1. Promocja różnorodności kulturowej 2. Propagowanie interdyscyplinarności /film, teatr, plastyka, animacja, taniec/ 3. Propagowanie szeroko rozumianej edukacji artystycznej /warsztaty i szkolenia w ramach Wizytującej Akademii Sztuk, która działa także w trakcie Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk, efekty pracy uczestników warsztatów widoczne są na festiwalu: wystawy plastyczne, fotograficzne, działalność dziennikarska/ 4. Innowacyjność działań /łączenie różnych dziedzin sztuki/

Źródła Pamięci. Szajna – Grotowski - Kantor

Poprzez realizację „Źródeł Pamięci” organizatorzy zamierzają wypełnić lukę występującą na Podkarpaciu, jeżeli chodzi o dostęp do oferty teatru alternatywnego, poszukującego. Cele, jakie stawiają przed sobą organizatorzy „Źródeł Pamięci” to: - stworzenie miejsca spotkania i wymiany artystycznej między teatrami uznanymi oraz teatrami niezależnymi, autorskimi, poszukującymi własnego języka teatralnego; - stworzenie forum wymiany doświadczeń- przybliżenie sylwetek trzech wielkich reformatorów teatru i ich związków z Podkarpaciem, a przez to historii regionu i jego miejsca w historii światowego teatru; - popularyzacja oraz utrwalenie dokonań Jerzego Grotowskiego, Tadeusza Kantora i Józefa Szajny w świadomości odbiorców nowoczesnych sztuk teatralnych; - zwiększenie roli sztuki teatralnej jako narzędzia komunikacji społecznej.

W poszukiwaniu tożsamości mieszkańców Czernicy i Łukowa Śląskiego

Celami stowarzyszenia są: 1.działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych oraz turystycznych, 2. wspieranie działań podejmowanych na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tożsamości lokalnej, 3. wzmacnianie więzi ludności z małą ojczyzną i pielęgnowanie jej tradycji, 4. promocja zdrowia - rozwój inicjatyw służących promocji zdrowego stylu życia oraz upowszechnianie edukacji zdrowotnej, kultury fizycznej oraz sportu, 5. społeczna i zawodowa aktywizacja mieszkańców, 6. zapobieganie marginalizacji kulturowej, cywilizacyjnej i społecznej mieszkańców obszarów wiejskich, 7. promocja i wspieranie demokracji oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym, 8. promowanie równych szans rozwoju dzieci i młodzieży, kobiet oraz grup wykluczonych, 9. obrona praw i reprezentowanie interesów mieszkańców społeczności lokalnej, 10. promocja i działania wspierające ideę wolontariatu.

Projekt fotograficzny "Tak było w Górze Kalwarii"

Celem działania jest integracja społeczna, edukacja historyczna, promocja lokalnej historii, promocja sztuki fotografii jako nośnika przekazu społecznego i historycznego, promocja działań Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii i naszej pracowni fotograficznej, aktywizacja mieszkańców w kierunku zbierania i dokumentowania lokalnej historii.