Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych "Priorytety komunikacyjne 2011"

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, działając w imieniu Komisji Europejskiej ogłasza konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych odnoszący się do priorytetów informacyjnych uzgodnionych na 2011 rok przez Radę, Komisję i Parlament Europejski. Termin naboru: 26.03.2011

Rok 2011 to rok:

- Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej,

- Europejskiego Roku Wolontariatu – 2011,

- Traktatu z Lizbony w służbie obywateli – inicjatywy obywatelskiej,

- działań w dziedzinie klimatu i energii,

- wspierania odnowy gospodarczej i aktywizacji nowych źródeł wzrostu.

Przedmiotem dotacji mogą być projekty o charakterze podnoszących świadomość społeczną kampanii informacyjno-edukacyjnych. Projekty powinny mieć charakter aktywizujący odbiorców, wykorzystywać nowoczesne techniki komunikacji dostosowane pod względem narzędzi i form przekazu do preferencji, potrzeb i możliwości odbiorców. Istotnym elementem projektu podlegającym ocenie będzie jego nośność medialna oraz zakres współpracy z lokalnymi mediami. Projekty powinny być skierowane bezpośrednio do społeczności lokalnych na terenie Polski na szczeblu lokalnym, regionalnym, bądź krajowym, bez szczególnych wskazań na zmienne społeczno-demograficzne, z uwzględnieniem wybranych grup społecznych i zawodowych, istotnych z punktu widzenia tematyki i celu projektu.

 

Projekty powinny być zrealizowane w terminie: od 15 września 2011 r. do 16 stycznia 2012 r.

 

Pula środków finansowych przeznaczonych na dotacje wynosi 200.000,00 Euro.

Wymagany wkład własny oferenta wynosi 15% kosztów kwalifikowanych realizacji projektu.

Minimalna wysokość dotacji wynosi 5.000,00 Euro, a maksymalna 15.000,00 Euro.

 

Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy.

 

Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.

 

Oferty będą analizowane i oceniane przez Komisję Konkursową w oparciu o następujące kryteria:

- zgodność z określonymi wymogami i interesem ogólnym (max 20 pkt.);

- wymiar europejski i szczególny wpływ na odbiorców (max 20pkt.);

- efekt mnożnikowy (max 20 pkt.);

- wkład w rozwój długotrwałej współpracy międzynarodowej, międzyregionalnej i międzysektorowej (max 20 pkt.);

- zasadność proponowanego budżetu (max 20 pkt.).

Szczegółowe zasady oceny ofert zawarte są w regulaminie konkursu na stronie www.msz.gov.pl

 

Wzór oferty i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych – www.msz.gov.pl.

Ewentualne zapytania w sprawie regulaminu konkursu składać można do dnia 19 kwietnia 2011 r. wyłącznie w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej: dotacjengo@msz.gov.pl.

Procedura składania wniosków:

 

Oferty powinny być przygotowane zgodnie ze wzorem określonym w regulaminie konkursu i przesłane w 4 egzemplarzach pocztą na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Informacji Europejskiej, Al. J.Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

lub składane osobiście bądź za pośrednictwem poczty kurierskiej w godz. 9.00 – 12.00 i 12.30 – 15.30 na dziennik podawczy MSZ na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Informacji Europejskiej, Al. J.Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs dla organizacji pozarządowych – DIE 2011”.

Oferty należy składać do 26 kwietnia 2011 r. (w przypadku ofert przesłanych pocztą lub za pośrednictwem poczty kurierskiej decyduje data stempla pocztowego).

Wstępna lista oferentów, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania dotacji, zostanie opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl dnia 14 lipca 2011 r.

Przyznanie dotacji uzależnione będzie od zaakceptowania przez Komisję Europejską wyników konkursu.

Ostateczna lista oferentów, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania dotacji, zostanie opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl dnia 31 sierpnia 2011 r.

Przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta.

MSZ zobowiązuje uczestników konkursu do zapoznania się i ścisłego przestrzegania postanowień regulaminu konkursu otwartego.
 

Źródło: MSZ
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Informacji Europejskiej
województwo: mazowieckie
00-580 Warszawa , Al. J.Ch. Szucha 23
http://www.msz.gov.pl
Liczba odsłon: 3390
24.03.2011