Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Program dotacyjny Obserwatorium Kultury

Program dotacyjny prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury od 2009 roku. W ramach programu dofinansowywane są projekty badawcze. Najbliższy termin naboru mija 18.03.2011

Głównymi celami programu są:

  • Ba­da­nia sek­to­ra kul­tu­ry w aspek­cie eko­no­micz­nym i spo­łecz­nym.
  • Po­pu­la­ry­za­cja wy­ni­ków badań i ak­tu­al­ne­go stanu wie­dzy na temat eko­no­micz­nych, spo­łecz­nych i praw­nych uwa­run­ko­wań funk­cjo­no­wa­nia sek­to­ra kul­tu­ry.

 

Pro­gram ad­re­sowany jest do fun­da­cji, sto­wa­rzy­szeń i sa­mo­rzą­do­wych in­sty­tu­cji kul­tu­ry.

W ra­mach Ob­ser­wa­to­rium Kul­tu­ry można uzy­skać do­fi­nan­so­wa­nie na re­ali­za­cję na­stę­pu­ją­cych przed­się­wzięć:

  • Pro­jek­ty ba­daw­cze z za­kre­su eko­no­mi­ki kul­tu­ry (w tym zwłasz­cza prze­my­słów kul­tu­ry), po­li­ty­ki kul­tu­ral­nej, uczest­nic­twa w kul­tu­rze, po­trzeb kul­tu­ral­nych oraz sta­ty­sty­ki kul­tu­ry.
  • Pro­jek­ty dia­gno­stycz­ne i ewa­lu­acyj­ne do­ty­czą­ce pod­mio­tów dzia­ła­ją­cych w sek­to­rze kul­tu­ry, od­no­szą­ce się do dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­nej pro­wa­dzo­nej przez te pod­mio­ty.
  • Dzia­ła­nia słu­żą­ce po­pu­la­ry­za­cji wy­ni­ków badań i ana­liz, a także ak­tu­al­ne­go stanu wie­dzy z za­kre­su eko­no­mi­ki kul­tu­ry (w tym zwłasz­cza prze­my­słów kul­tu­ry), po­li­ty­ki kul­tu­ral­nej, uczest­nic­twa w kul­tu­rze i po­trzeb kul­tu­ral­nych oraz sta­ty­sty­ki kul­tu­ry po­przez kon­fe­ren­cje i sym­po­zja na­uko­we oraz wy­daw­nic­twa na­uko­we i inne wy­daw­nic­twa re­cen­zo­wa­ne (także po­kon­gre­so­we, po­kon­fe­ren­cyj­ne, itp.).

 

Minimalna wnioskowana kwota dofinansowania to 25 tys. zł.
Termin składania wniosków upływa 18 marca 2011 r.

For­mu­larz wnio­sku oraz Re­gu­la­min Pro­gra­mu Ob­ser­wa­to­rium Kul­tu­ry 2011 znaj­dzie­cie Pań­stwo w za­kład­ce program dotacyjny na nowej stro­nie Ob­ser­wa­to­rium Kul­tu­ry.

Efekty projektów zrealizowanych w ramach poprzednich edycji programu są prezentowane na stronie internetowej www.obserwatoriumkultury.pl

 

Źródło: Obserwatorium Kultury
Obserwatorium Kultury, Narodowe Centrum Kultury
http://obserwatoriumkultury.pl
Liczba odsłon: 3536
14.03.2011