Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Dotacje na projekty kulturalne - środki UE

Fundusze Unii Europejskiej umożliwiają realizację zarówno projektów inwestycyjnych jak i programowych, przyczyniających się do rozwoju społecznego i ekonomicznego terytorium Unii Europejskiej.

Fundusze te umożliwiają realizację inwestycji związanych z odnową i modernizacją placówek kultury i obiektów zabytkowych, działania związane z rozwojem terenów przygranicznych, projekty wspierające rozwój rynku pracy, a także współpracę międzynarodową w obszarze kultury i edukacji z podobnymi instytucjami.


Fundusze Unii Europejskiej mają na celu stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego całego terytorium Unii Europejskiej i obszarów z nim graniczących oraz przyczynianie się do inicjowania współpracy pomiędzy instytucjami, działającymi w różnych krajach Unii Europejskiej.

Fundusze wspólnotowe:

Fundusze strukturalne:


Europa dla Obywateli
Europa dla Obywateli 2007-2013 jest programem propagującym aktywne obywatelstwo europejskie w kontekście zaangażowania społeczeństwa w proces integracji europejskiej.

Ma on za zadanie przyczynić się do wzmocnienia tolerancji i zrozumienia pomiędzy obywatelami europejskimi, zwiększenia poszanowania różnic kulturowych i językowych oraz rozwoju dialogu międzykulturowego. Program działa na podstawie Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1904/2006/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. Program wspiera szczególnie organizacje społeczeństwa obywatelskiego i jednostki samorządów lokalnych.

Całkowity budżet programu na lata 2007 – 2013 wynosi 215 milionów euro.
W programie mogą wziąć udział wszystkie strony promujące aktywne obywatelstwo europejskie: władze lokalne, zespoły ekspertów, grupy obywateli, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, instytucje edukacyjne, organizacje wolontariackie, itp.
Cele programu:

 • stworzenie obywatelom możliwości uczestnictwa w budowaniu demokratycznej i otwartej na świat Europy, zjednoczonej w swojej różnorodności kulturowej;
 • rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej, opartej na wspólnych wartościach, historii i kulturze;
 • umacnianie poczucia odpowiedzialności za UE wśród jej obywateli;
 • pogłębianie tolerancji i wzajemnego zrozumienia pomiędzy obywatelami Europy.

Program ma w szczególności gromadzić członków społeczności lokalnych z całej Europy w celu wymiany doświadczeń, wartości i opinii, wspierać działania związane z obywatelstwem europejskim i demokracją, propagować europejskie wartości oraz zachęcić obywateli i organizacje europejskie do wzajemnych kontaktów, umacniających dialog międzykulturowy.
W ramach programu „Europy dla Obywateli” wyróżniono cztery działania.

Działania:
1. Aktywni obywatele dla Europy – wsparcie dla działań, podejmowane w ramach społeczności lokalnych Europy. Jego celem są lepsze poznanie historii krajów członkowskich, wymiana doświadczeń i budowanie trwałych przyjaźni paneuropejskich za pomocą (wymiany pomiędzy obywatelami Europy, tworzenie sieci współpracy pomiędzy miastami).
Terminy składania wniosków:
Poddziałanie 1. Partnerstwo miast
Spotkania Obywateli Miast Partnerskich

 • 1 września – dla projektów rozpoczynających się między 1 stycznia a 30 września kolejnego roku
 • 1 lutego – dla projektów rozpoczynających się między 1 czerwca a 28 lutego kolejnego roku
 • 1 kwietnia - dla projektów rozpoczynających się między 1 sierpnia a 30 kwietnia kolejnego roku
 • 1 czerwca – dla projektów rozpoczynających się między 1 października a 30 czerwca kolejnego roku

Tworzenie Tematycznych Sieci Miast Partnerskich

 • 1 lutego – dla projektów rozpoczynających się między 1 czerwca a 30 grudnia tego samego roku
 • 30 września – dla projektów rozpoczynających się między 1 stycznia a 30 maja tego samego roku

Poddziałanie 2. Projekty obywatelskie i środki wsparcia
Projekty obywatelstwa

 • 1 czerwca – dla projektów rozpoczynających się między 1 grudnia tego samego roku a 28 lutego roku kolejnego

Środki wsparcia

 • 1 czerwca – dla projektów rozpoczynających się między 1 stycznia i 31 marca kolejnego roku

2. Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie – dotacje operacyjne (przyznawane na podstawie programu prac) oraz dotacje na działania (dla projektów ponadnarodowych) przeznaczone dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego i grup ekspertów.

Terminy składania wniosków:
Poddziałanie 1. Strukturalne wsparcie dla organizacji badających europejską politykę publiczną (think tanks)

 • 15 października – dla projektów rozpoczynających się do końca danego roku rozliczeniowego

Poddziałanie 2. Strukturalne wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim

 • 15 października – dla projektów rozpoczynających się do końca danego roku rozliczeniowego

Poddziałanie 3. Strukturalne wsparcie dla projektów inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego (na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim)

 • 15 luty - dla projektów rozpoczynających się między 1 sierpnia a 31 grudnia tego samego roku

3. Razem dla Europy – wsparcie wydarzeń o szerokim zasięgu społecznym, jednoczących jak największą grupę odbiorców z całej Europy i promujących koncepcję „aktywnego obywatelstwa europejskiego” w trzech sferach:
Poddziałanie 1. Wydarzenia dużej widoczności
Poddziałanie 2. Badania
Poddziałenie 3. Informacja i rozpowszechnianie narzędzi
Więcej informacji dotyczących działania Razem dla Europy na stronie:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action3_en.php
4. Aktywna pamięć europejska – wsparcie projektów mających na celu dążenie do zachowania jak największej liczby obiektów i dokumentów powiązanych z deportacjami i upamiętnieniem ofiar nazizmu i stalinizmu.
Termin składania wniosków:

 • 30 kwietnia – dla projektów rozpoczynających się między 1 października a 31 grudnia tego samego roku

Szczegółowe informacje oraz elektroniczna wersja przewodnika po programie „Europa dla Obywateli” dostępne są na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.
Instytut Adama Mickiewicza od 19 czerwca 2008 roku prowadzi Punkt Kontaktowy Europa dla Obywateli. Informacje na temat programu w języku polskim dostępne są na stronie Punktu pod adresem:
http://www.europadlaobywateli.pl/

Kultura (2007-2013)
Program Kultura (2007-2013) stanowi kontynuację dotychczasowych działań Wspólnoty wspierających współpracę państw członkowskich w dziedzinie kultury, przede wszystkim Programu Kultura 2000 zakończonego w 2006 roku.
Ogólnym celem programu jest wzmocnienie przestrzeni kulturowej wspólnej dla Europejczyków, opartej na wspólnym dziedzictwie kulturowym oraz rozwój współpracy pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego oraz instytucjami kulturalnymi krajów uczestniczących w programie. Kultura (2007-2013) jest najważniejszym programem wspólnotowym skierowanym bezpośrednio do instytucji kulturalnych w Europie.
Program dąży do realizacji trzech szczegółowych priorytetów:
1) wspieranie ponadnarodowej mobilności osób działających w sektorze kultury
2) pomoc w ponadnarodowym obiegu dzieł oraz wyrobów artystycznych i kulturowych
3) wspieranie dialogu między kulturami

Program Kultura wspiera realizację międzynarodowych projektów krótko- i długoterminowych, o niedochodowym i nieinwestycyjnym charakterze (tzw. miękkie projekty kulturalne). Konkurs o dofinansowanie ogłaszany jest przez Komisję Europejską raz do roku.
Na dofinansowanie mogą liczyć projekty:

 • dotyczące wszystkich dziedzin kultury i sztuki z wyłączeniem sektora audiowizualnego
 • o wyraźnym wymiarze europejskim
 • opierające się o faktyczną współpracę pomiędzy organizacjami z co najmniej trzech państw uczestniczących w programie
 • interdyscyplinarne
 • zawierające element ponadnarodowego „przemieszczania się” artystów, profesjonalistów działających w sektorze kultury, dzieł i wyrobów artystycznych;
 • interesujące i innowacyjne
 • w których każdy ze współorganizatorów musi mieć wkład zarówno w planowanie, realizację jak i finansowanie projektu

O grant mogą ubiegać się publiczne lub prywatne instytucje i organizacje, których główna działalność związana jest ze sferą kultury. Wnioskodawcy muszą posiadać status prawny oraz siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w programie. Ponadto mają oni obowiązek wykazać się zdolnością finansową i operacyjną do przeprowadzenia projektu, która jest weryfikowana podczas selekcji projektów.
Proponowany budżet programu wynosi 400 mln euro. Procentowy podział tego budżetu, według poszczególnych działań kulturalnych wygląda następująco:
Działanie 1. Wspieranie projektów w zakresie kultury

 • projekty długoterminowe (3-5 lat)
 • minimum 6 organizatorów z 6 różnych państw

Dofinansowanie wynosi do 500 000 euro rocznie – 32%

 • projekty krótkoterminowe (do 2 lat)
 • minimum 3 organizatorów z 3 różnych państw

Dofinansowanie wynosi od 50 000 do 200 000 euro – 29%

 • akcje specjalne
 • między innymi Europejskie Stolice Kultury – 16%

Działanie 2. Wspieranie podmiotów działających na szczeblu europejskim w dziedzinie kultury – około 10%
Działanie 3. Wspieranie analizy oraz gromadzenia i rozpowszechniania informacji w dziedzinie współpracy kulturalnej– około 5%
Szczegółowe informacje na temat programu na stronach:
Komisji Europejskiej - http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc411_en.htm
Punktu Kontaktowego Kultura przy IAM - http://www.mkidn.gov.pl/pkk/

Zintegrowany Program Na Rzecz Uczenia Się Przez Całe Życie
Celem programu jest rozszerzanie współpracy europejskiej i wymiany w dziedzinie edukacji. Jej różne formy obejmują dzieci, młodzież i dorosłych - od przedszkola po uniwersytety trzeciego wieku.

Program składa się z następujących sub-programów:

Comenius
W ramach programu realizowane są następujące typy projektów:

 • Comenius 1 Projekty Szkolne – grupy partnerskie (szkoły) pracują wspólnie według uzgodnionego planu. Projekty stwarzają uczniom i nauczycielom możliwość wspólnej pracy nad wybranym tematem w ramach zajęć szkolnych, wymiany doświadczeń, badania aspektów europejskiej różnorodności kulturowej, środowiskowej, społecznej i ekonomicznej. Efektem każdego projektu powinien być konkretny „produkt” np.: wydawnictwo, film, CD itp.
 • Comenius 2 Praktyki Studenckie
 • Comenius 2 Asystentura Comeniusa – skierowana jest do:
  - studentów – przyszłych nauczycieli języków obcych oraz czynnych nauczycieli studiujących w celu podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych
  - szkół – publicznych i niepublicznych placówek edukacyjnych

Studenci jako asystenci mogą ubiegać się o stypendium na wyjazd na asystenturę (praktykę pedagogiczno – zawodową) do zagranicznych szkół uprawnionych do udziału w programie „ Uczenie się przez całe życie”. Asystentura językowa trwa od 3 do 10 miesięcy i powinna rozpocząć się nie wcześniej niż wrzesień/październik w danym roku szkolnym.

 • Comenius 2 Kursy Doskonalenia Zawodowego Dla Kadry Edukacyjnej.

Erasmus

Celem programu Erasmus jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.
Program skierowany jest przede wszystkim do uczelni, studentów i pracowników naukowych. W niektórych akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami.

Leonardo
Priorytetem programu jest promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspierane są również rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich.
Obecnie program Leonardo da Vinci jest skierowany do osób korzystających ze szkolenia i kształcenia zawodowego nie będącego częścią programu studiów wyższych.
Program wspiera projekty ponadnarodowe składane przez firmy, instytucje i organy oferujące różne formy kształcenia zawodowego.

Jean Monnet Project (European Integration in Uniwersities)
Jest programem Komisji Europejskiej, podjętym na prośbę uniwersytetów, które stawiają sobie za cel ułatwienie wprowadzenia europejskich studiów na temat Integracji Europejskiej.
Działalność programu skupia się wokół tematyki ekonomicznej i politycznej Integracji Europejskiej. Od 1990 roku Jean Monnet Project umożliwił ustanowienie 2319 nowych projektów edukacyjnych, m.in. Europejskie Centra Doskonałości oraz stałe (60 godzin) i krótkie (30 godzin) kursy na temat Integracji.
Szczegółowych informacji udziela:
Biuro Programu SOCRATES w Polsce, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
Tel. (22)622-34-47, (22)629-25-74
faks: (22)622-37-10
e-mail: socrates@socrates.org.pl
Strona polska: http://www.socrates.org.pl/
Strona europejska: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html

Tempus IV
Trwają prace nad opracowaniem zasad wdrażania i realizacji programu na lata 2007-13.
Struktura nowego programu będzie zbliżona do struktury zakończonej edycji, z wyłączeniem stypendiów indywidualnych. W programie można będzie prowadzić wielostronne projekty współpracy międzyuczelnianej i/lub międzyinstytucjonalnej typu:

 • Joint Projects
 • Structural Projects
 • Accompanying Measures

Działania programu TEMPUS IV będą dofinansowane z trzech różnych instrumentów pomocy, której odbiorcami są kraje „zewnętrzne” w stosunku do Unii Europejskiej, a mianowicie:

 • Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej
 • Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa
 • Instrumentu Współpracy na rzecz Rozwoju

Decyzja powołująca program TEMPUS IV zostanie prawdopodobnie opublikowana przez KE w terminie umożliwiającym ogłoszenie pierwszego konkursu projektów jeszcze w 2007 roku (pierwszy termin składania wniosków jest planowany na początek 2008 roku.

Źródło informacji: strona Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html

Media 2007
Program ma na celu wzmacnianie konkurencyjności europejskiego przemysłu audiowizualnego oraz tworzenie europejskiego rynku telewizyjnego i związanych z nim usług. Program obejmuje też działania sektora audiowizualnego, których tematem jest różnorodność językowa i kulturowa, oraz projekty dotyczące dziedzictwa twórczości audiowizualnej, ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych.
Główne priorytety programu "Media 2007":

 • ochrona i popularyzowanie europejskiej różnorodności kulturowej i jej dziedzictwa audiowizualnego i kinematograficznego, promocja dialogu międzykulturowego
 • zwiększenie dostępności europejskich dzieł audiowizualnych na terenie i poza granicami Unii Europejskiej
 • wzmocnienie konkurencyjności europejskiego sektora audiowizualnego

Budżet siedmioletniego programu (2007-2013) wynosi 755 milionów euro.
Szczegółowych informacji udziela:
Biuro MEDIA Desk POLSKA w ramach Fundacji Polskie Centrum Audiowizualne
ul. Chełmska 19/21, pokój 229
00-724 Warszawa
tel./fax: (22) 851-10 -74
tel.: (22) 559 -33- 10
tel. kom.: 0-510-035-913
e-mail: biuro@mediadesk.com.pl
Strona polska: http://www.mediadesk.com.pl
Strona europejska: http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en.htm

VII Program Ramowy
Główne cele Programu:

 • wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego
 • zwiększenie kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach nauki
 • wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii
 • zintensyfikowanie dialogu między światem nauki a społeczeństwem w Europie celem zwiększenia społecznego zaufania do nauki wspieranie rozpowszechniania wiedzy.

W dziedzinach związanych z kulturą program oferuje wsparcie dla badań ponadnarodowych i interdyscyplinarnych, studiów porównawczych, tworzenia infrastruktur badawczych i baz danych, które mają na celu poznawanie różnorodności kulturowej Europy oraz prowadzenie dialogu społecznego i kulturowego Europy i reszty świata.
Szczegółowych informacji udziela:
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE:
ul. Świętokrzyska 21
00-049 Warszawa
tel.: (22)826-25-02
faks: (22)828-53-70
Polska strona internetowa: http://www.kpk.gov.pl/
Strona EU: http://ec.europa.eu/research/fp7/

eContentplus
eContentplus to wieloletni program wspólnotowy (2005 –2008), będący kontynuacją programu eContent realizowanego w latach 2001-2004. Ma na celu poprawę warunków dostępu do zasobów cyfrowych w Europie oraz zwiększenie ich użyteczności i wykorzystania poprzez wspieranie działań prowadzących do tworzenia treści o wysokiej jakości merytorycznej.
Główne priorytety eContentplus to tworzenie bogatych i zróżnicowanych zasobów i usług cyfrowych oraz wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w procesie upowszechniania europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz wspieraniu różnorodności kulturowej i językowej w obszarze UE.
Szczegółowych informacji udziela:

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
Tel: +48 (0) 22 529 25 91
Fax: +48 (0) 22 529 25 85

Informacji na temat programu udziela również Helpdesk Komisji Europejskiej. Pytania należy kierować na adres poczty elektronicznej: econtentplus@cec.eu.int
Strona UE: http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytety Programu związane z szeroko rozumianymi działaniami kulturalnymi i edukacyjnymi to Priorytet 12 oraz Priorytet 14.
Priorytet 12: Kultura i dziedzictwo narodowe.
Główne działania realizowane w ramach tego priorytetu mają na celu wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski, a zwłaszcza:

 • w dziedzinie ochrony, zachowania i efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym
 • poprawy stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym oraz zwiększenia dostępu do kultury
 • rozwoju infrastruktury szkolnictwa artystycznego

Głównymi beneficjantami Programu będą: instytucje kultury, szkoły i uczelnie artystyczne dla których organem prowadzącym jest minister właściwy ds. rozwoju i ochrony dziedzictwa narodowego lub jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe zajmujące się dziedziną kultury działające w interesie publicznym, archiwa państwowe. W przypadku działań związanych z rozwojem szkolnictwa artystycznego o wsparcie ubiegać się mogą szkoły i uczelnie artystyczne, dla których prowadzącym jest minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz jednostki samorządu terytorialnego.

W ramach priorytetu 12 wsparciem objęte będą projekty dotyczące ochrony i zachowania zabytków, których znaczenie ma wymiar ponadregionalny, w tym znajdujące się na liście Światowego dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznane za Prezydenta RP za Pomniki Historii, ale także projekty z zakresu digitalizacji zasobów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych.

Mając na uwadze podniesienie jakości oferty kulturalnej oraz podniesienie wizerunku kraju zakłada się także finansowanie projektów z zakresu poprawy stanu infrastruktury kultury, w tym szkolnictwa wyższego.
Na Priorytet 12 przeznaczono 576 435 294 EUR z czego 85% finansuje Unia Europejska.
Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Priorytet 14: Infrastruktura szkolnictwa wyższego
Głównym celem priorytetu jest wsparcie i rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich a zwłaszcza:

 • Rozwój wyższej klasy ośrodków akademickich kształcących specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii
 • Podniesienie jakości kształcenia poprzez wykorzystanie technologii innowacyjnych i komunikacyjnych.

Głównymi beneficjantami tego priorytetu będą uczelnie kształcące w zakresie nowoczesnych technologii, takich jak: transport, inżynieria środowiska, energetyka, ochrona zdrowia.
W ograniczonym zakresie możliwe jest także wsparcie dla innych kierunków kształcenia. (ok. 25%).
Priorytetowo będą traktowane projekty działań o charakterze międzynarodowym.
Kwota przeznaczona na Priorytet 14 to 588 235 294 EUR, z czego 85% będzie pochodzić z Unii Europejskiej.
Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekty duże i kluczowe
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizowane będą:

 • Projekty duże:

Indykatywny wykaz dużych projektów dostępny jest na stronie internetowej
Obejmuje projekty z zakresu:

 • osi priorytetowej I Gospodarka wodno-ściekowa,
 • osi priorytetowej II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
 • osi priorytetowej III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska,
 • osi priorytetowej VI Transeuropejskie sieci transportowe TEN-T,
 • osi priorytetowej VII Transport przyjazny środowisku,
 • osi priorytetowej VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe,
 • osi priorytetowej IX Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej,
 • osi priorytetowej XI Bezpieczeństwo energetyczne,
 • osi priorytetowej XII Kultura i dziedzictwo kulturowe,
 • osi priorytetowej XIV Infrastruktura szkolnictwa wyższego.

Projekty kluczowe
Wykaz projektów kluczowych dostępny jest na stronie internetowej
Szersze informacje na temat PO Infrastruktura i Środowisko można znaleźć na stronach internetowych:

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl

Funduszy Strukturalnych: www.funduszestrukturalne.gov.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Celem głównym Programu Operacyjnego jest, osiągane poprzez realizację celów szczegółowych, tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Cel 3. Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa oraz powiązanie ich z rynkiem pracy.
Cel szczegółowy numer 3 obejmuje całość działań mających na celu podniesienie poziomu kształcenia poprzez zwiększanie dostępu do edukacji, podniesienia jej poziomu oraz dopasowania oferty edukacyjnej do zapotrzebowania na rynku pracy. Działania te przyczynią się do wzrostu konkurencyjności regionów oraz do podniesienia ich atrakcyjności, co jest jednym z celi horyzontalnych Programu Operacyjnego.
Cel 3 realizowany będzie na podstawie Priorytetu III- na poziomie centralnym oraz Priorytetach IV,VIII, IX, X – na poziomie regionalnych, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, koncertuje się na podniesieniu jakości systemu oświaty, jego funkcjonowania poprzez podniesienie jakości edukacji, dopasowania jej do zapotrzebowania na rynku pracy oraz wyrównania szans edukacyjnych i zapobieganiu przedwczesnemu wypadaniu z rynku pracy.
Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej

Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka, ma na celu zapewnienie wysokiej jakości systemu kształcenia na poziomie uczelni wyższych i lepszego wykorzystania jego potencjały na rynku pracy.
Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, ma na celu podniesienie konkurencyjności regionów poprzez podniesienie kwalifikacji osób w nim pracujących oraz wsparcie pracowników i przedsiębiorstw w dostosowaniu się do potrzeb regionalnej strategii rozwoju.
Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Samorząd Województwa.
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, ma za zadanie podniesienie poziomu wykształcenia zasobów ludzkich w regionach.
Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Samorząd Województwa.
Priorytet X: Partnerstwo na rzecz obszarów wiejskich, ma na celu zmniejszenie dysproporcji w zakresie rozwoju zasobów ludzkich pomiędzy miastem a wsią.
Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Samorząd Województwa.
Na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczone zostało: 11 420 207 059 EUR, w tym poziom finansowania z Unii Europejskiej wyniesie 85%.
Szersze informacje na temat PO Infrastruktura i Środowisko można znaleźć na stronach internetowych:
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl

Funduszy Strukturalnych: www.funduszestrukturalne.gov.pl

Regionalne Programy Operacyjne
Regionalne Programy Operacyjne to dodatkowe środki wsparcia w ramach funduszy strukturalnych dla indywidualnego rozwoju każdego województwa. W ramach tych programów realizowana będzie większość zadań zarówno jednostek samorządu terytorialnego jak i organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych.
Programami zarządzają poszczególne województwa.

Szczegółowe informacje nt. RPO dostępne są na stronie: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/regionalne/
 

 

Źródło: Kadra kultury

Autor wpisu: Kadra Kultury

Liczba odsłon: 14868
24.01.2011

Zobacz także:

Poznaj ofertę szkoleniową Kadry Kultury

Jeśli szukasz informacji o wszystkich szkoleniach, warsztatach, webinariach i programach profesjonalizacyjnych (Ogólnopolska Giełda Projektów, Staże w instytucjach kultury, Wolontariat w kulturze, Pracuj w kulturze) organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury, wejdź na stronę Kadry Kultury! Zobacz, co przygotowaliśmy dla Ciebie w tym roku!

Polsko-niemiecko-luksemburskie seminarium ”Ruch oporu i odwaga cywilna w czasie II wojny światowej”

Młodzież w wieku 16-19 lat zapraszamy do udziału w polsko-niemiecko-luksemburskim seminarium, organizowanym przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodizeży, które skupi sie na kwestiach II wojny światowej, Holokaustu oraz przemocy na terenach okupowanych, ruchu oporu wśród ludności cywilnej, otywacji i warunków, w których ludzie znajdowali w sobie śmiałość sprzeciwiać się przemocy i pomagać prześladowanym. Spotkanie będzie się składało z dwóch części, 6.-12.08.2017 r. w Oświęcimiu, Polska oraz 3.-8.04.2018 r. w miejscowości Hinzert, Niemcy, i Luksemburgu.

Spotkajmy się na ławeczce

W 2017 r. Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku kontynuuje prace badawcze skupiające się na ręczniku ludowym Ziemi Bielskiej. Działania będą prowadzone w ramach projektu „Spotkajmy się na ławeczce. Badania terenowe ręcznika ludowego Ziemi Bielskiej” finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – priorytet Kultura Ludowa i tradycyjna 2017, skoncentrują się na pracy w terenie.