Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Bliżej Polski. Regranting.

Trwa otwarty konkurs grantowy ogłoszony przez Fundację Wolność i Demokracja na realizację zadania publicznego współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą pt.: „Bliżej Polski. Regranting”. Wnioski można składać do 20 maja 2016 r. 

Otwarty konkurs grantowy „Bliżej Polski. Regranting” ma na celu wyłonienie najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez organizację pozarządową z Polski i organizację polonijną z zagranicy, nastawionych na pomoc Polonii i Polakom mieszkającym poza granicami Polski w nawiązaniu i wzmacnianiu więzi i bezpośrednich kontaktów zarówno personalnych, jak i instytucjonalnych z Polską jako krajem ojczystym, sprzyjających długotrwałym pobytom i powrotom do Polski. Preferowane będą projekty stymulujące działania społeczeństwa obywatelskiego na rzecz współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

Zasady udziału w konkursie grantowym, szegółowy zakres geograficzny i tematyczny, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy ocenie i wyborze ofert, termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu grantowego, zawiera Regulamin Konkursu grantowego „Bliżej Polski. Regranting” umieszczony na stronie internetowej Fundacji Wolność i Demokracja: www.wid.org.pl. Przed złożeniem wniosku oferent zobowiązany jest się zapoznać z Regulaminem.

Beneficjentami projektu są Polonia i Polacy mieszkający poza granicami Polski na całym świecie.

Działania projektu mają być zgodne z „Rządowym programem współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020”.

Dofinansowane mogą zostać projekty i działania sprzyjające nawiązywaniu oraz umacnianiu kontaktów bezpośrednich z Polską przez Polaków i Polonię mieszkającą poza granicami Polski na całym świecie.

W ramach Konkursu zostaną wyłonione najlepsze inicjatywy w dwóch kategoriach:

 • I kategoria: projekty sprzyjające nawiązywaniu oraz umacnianiu kontaktów bezpośrednich z Polską (bez kolonii i obozów), np.: imprezy cykliczne o tematyce polonijnej, z udziałem przedstawicieli Polonii;
  wymiana i integracja grup zawodowych, pokoleniowych i kościelnych;
  wizyty studyjne, szkolenia liderskie, pobyty naukowe (nie dotyczy projektów o charakterze gospodarczym czy zawodowym). 
 • II kategoria: projekty sprzyjające umacnianiu więzi z Polską, długotrwałym pobytom oraz powrotom do kraju, np. poprzez
  tworzenie struktury przyjęcia społecznego dla osób powracających (kluby i działania stymulujące udział osób powracających w życiu lokalnym, integracja szkolna, środowiskowa, zawodowa);
  wzmacnianie i rozwój instytucjonalnych kontaktów bezpośrednich w ramach umów o partnerstwie, jak np.: wymiany samorządowe, naukowe lub zawodowe z udziałem środowisk polonijnych;
  wspieranie udziału przedstawicieli Polonii w kursach języka polskiego;
  współpraca szkół i społeczności lokalnych, gdy zaangażowane w działania są nie tylko placówki edukacyjne, ale również inne instytucje z obu miejscowości/stron (tj. z Polski i z zagranicy).
  Projekty mogą dotyczyć więcej niż jednego kraju z obszaru kwalifikowanego w Konkursie, pod warunkiem spójności celów, działań i rezultatów dla środowisk z poszczególnych krajów.

 

Projekt przewiduje przekazanie grantów na realizację zadania publicznego o wartości od 5 000,00 PLN do 30 000,00 PLN.
Maksymalna kwota jednej dotacji wynosi:

 • Granty małe 9000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych)
 • Granty duże 30 000,00 PLN ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

 

Termin wykorzystania dotacji od 15 czerwca do 15 listopada 2016.

Do Konkursu będą mogły przystąpić zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 i 1146) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie niezbędnego, tj. 2-letniego doświadczenia w zakresie realizacji zadań będących przedmiotem Konkursu. Warunek ten dotyczy również jednostek samorządu terytorialnego oraz publicznych i niepublicznych szkół wyższych.

Każdy wniosek składany w Konkursie ma być odpowiedzią na potrzeby Polonii i Polaków mieszkających za granicą. Zasadność realizacji projektu ma być potwierdzona listem intencyjnym od partnera polonijnego. Listy, oprócz wyrażenia formalnej gotowości partnera do udziału w projekcie, powinny również być potwierdzeniem znajomości celów projektu, deklaracją gotowości do jego wspólnej realizacji.

Termin składania wniosków upływa 20 maja 2016 roku

Koordynator projektu: Julia Savelieva tel. +48 22 628 85 05

Źródło: www.wid.org.pl
Daty wydarzeń:

11.5.2016 - 20.5.2016

Fundacja Wolność i Demokracja
województwo: mazowieckie, powiat: m. st. Warszawa
00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 30, lok 14
fundacja@wid.org.pl, +48 22 628 85 05
www.wid.org.pl
Liczba odsłon: 954
11.05.2016