Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Wsparcie Demokracji 2016

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza piątą edycję konkursu grantowego "Wsparcie Demokracji 2016". Konkurs grantowy jest częścią Programu "Wsparcie Demokracji", którego celem jest rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej, rządy prawa oraz przestrzeganie praw człowieka w państwach wymienionych na liście biorców pomocy rozwojowej DAC OECD. Projekty są realizowane w ścisłej współpracy z partnerami z krajów, do których są adresowane. Termin składania wniosków 12 kwietnia.

Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w drodze konkursu wynosi 1.200.000 zł.
W ramach Konkursu planujemy dofinansowanie projektów na rzecz krajów i/lub społeczeństw Gruzji i Tunezji. Projekty są realizowane na terenie Gruzji lub Tunezji, ale mogą również zawierać elementy realizowane na terenie innych krajów.

W Konkursie możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie rocznych projektów w wysokości:

 • małe granty - wysokość dofinansowania jednego projektu 40 000 -70 000 zł,
 • duże granty - wysokość dofinansowania jednego projektu 100 000 - 300 000 zł.

 

Konkurs podzielony jest na dwie ścieżki grantowe:

 • Gruzja - łączna suma dofinansowania 700 000 zł,
 • Tunezja - łączna suma dofinansowania 500 000 zł.

 

Każdy podmiot uprawniony do udziału w Konkursie może złożyć nie więcej niż dwa wnioski.

Priorytety tematyczne konkursu:

 • poszerzenie dostępu obywateli do rzetelnej i obiektywnej informacji, dzięki rozwojowi niezależnych mediów, zwłaszcza elektronicznych;
 • wsparcie działań organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

 

Do Konkursu mogą przystąpić zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118, z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w tym:

 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

Wymienione podmioty muszą spełniać jednocześnie trzy poniższe warunki:

 • działać we współpracy z partnerami z Gruzji lub Tunezji,
 • publikować na ogólnodostępnej stronie internetowej swój statut lub w przypadku braku statutu inny dokument określający zasady działania podmiotu, np. regulamin lub umowę spółki (nie dotyczy to kościelnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych) oraz sprawozdania z działalności (merytoryczne i finansowe) za 2014 rok,
 • w przypadku małych grantów - posiadać doświadczenie w realizacji projektów w krajach Partnerstwa Wschodniego i/lub Tunezji i/lub własne doświadczenia transformacyjne możliwe do wykorzystania w krajach partnerskich,
 • w przypadku dużych grantów - posiadać udokumentowane trzyletnie doświadczenie w realizacji projektów w krajach Partnerstwa Wschodniego i/lub Tunezji w latach 2010-2015, a jednocześnie mający w okresie 2011-2015 doświadczenie w gospodarowaniu i rozliczeniu środków publicznych w kwocie nie mniejszej niż 100 000 zł w skali jednego wybranego roku kalendarzowego.

 

W konkursie nie można składać wniosków na projekty mieszczące się w priorytetach konkursu MSZ Polska pomoc rozwojowa 2016 opisanych w Planie Współpracy Rozwojowej w 2016 r.

Termin składania wniosków - 12 kwietnia 2016 r. do godz. 13:00.
Wniosek należy wypełnić on-line w generatorze wniosków na stronie: www.e-solidarityfund.pl/generator-wnioskow

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu grantowego "Wsparcie Demokracji 2016" można uzyskać:
- pod numerem tel. +48 22 290 66 22 wew. 33 (infolinia działa w dni robocze w godzinach 10:00-14:00);
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: granty@solidarityfund.pl;
- podczas spotkania informacyjnego;
- na stronie Fundacji (FAQ). 

Źródło: www.solidarityfund.pl
Daty wydarzeń:

21.3.2016 - 12.4.2016

Fundacja Solidarności Międzynarodowej
województwo: mazowieckie, powiat: m. st. Warszawa
00-585 Warszawa, Bagatela 10/12
sekretariat@solidarityfund.pl, +48 222 90 66 22
www.solidarityfund.p
Liczba odsłon: 992
21.03.2016