Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Doroczna Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - rekrutacja przedłużona

Doroczna Nagroda FRDL została ustanowiona przez założycieli Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w 2004 roku dla zwrócenia powszechnej uwagi na osiągnięcia, które w szczególny sposób przyczyniły się do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Nabór do VI edycji Nagrody trwa do 15 października 2013 r.
 

Od 2008 roku Doroczna Nagroda poświęcona jest rozwojowi kultury lokalnej, jako czynnikowi życia społecznego najsilniej wzmacniającego poczucie lokalnej tożsamości i wspólnoty.

Obecnie ogłoszona została VI edycja obejmująca działania zrealizowane w latach 2012-2013. Kandydatami zgłaszanymi do Nagrody FRDL mogą być podmioty należące do czterech kategorii:

• jednostki samorządowe
• samorządowe instytucje kultury
• organizacje pozarządowe lub grupy obywateli, niezależnie od ich statusu prawnego
• osoby indywidualne


Regulamin VI edycji Dorocznej Nagrody FRDL

Kapitułę Dorocznej Nagrody FRDL stanowią przedstawiciele władz Fundacji, przedstawiciele Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, patronów konkursu, instytucji współorganizujących konkurs,  a także osobistości życia publicznego.

 

Ostatnia edycja Dorocznej Nagrody FRDL

V edycja Dorocznej Nagrody FRDL, pod patronatem Narodowego Centrum Kultury i Polskiego Komitetu ds. UNESCO obejmowała działania zrealizowane w latach 2010-2011. Została zakończona w czerwcu 2012 roku.

Jerzy Regulski, prezes FRDL, przewodniczący Kapituły,
Adam Aduszkiewicz, prezes zarządu FRDL
Iwo Byczewski, członek Rady Fundatorów FRDL,
Jadwiga Czartoryska, prezes Fundacji Orange,
Krzysztof Dudek, dyrektor Narodowego Centrum Kultury
Elżbieta Hibner, członkini Rady Nadzorczej FRDL,
Jan Król, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej FRDL
Sławomir Ratajski, sekretarz generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO
Joanna Staręga-Piasek, członkini Rady Nadzorczej FRDL,

postanowiła:

w kategorii "jednostki samorządowe " wyróżnić:

- Gminę Miejską Biała Podlaska (woj. lubelskie) za projekt: "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej: remont i modernizacja Biblioteki Głównej; utworzenie Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży wraz z Multicentrum".

Uzasadnienie: Gminna Miejska Biblioteka poprzez rewitalizację dwóch zabytkowych oficyn, wchodzących w skład XVII-wiecznego Zespołu Pałacowo-Parkowego, powiększyła możliwości działania placówki, poszerzając jej ofertę kulturalno-edukacyjną, w tym korzystania z Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży i nowoczesnych laboratoriów Multicentrum. www.bialapodlaska.pl)

- Gminę Połajewo (woj. wielkopolskie) za projekt: „Do szopy, hej pasterze-dudziarze. X i XI Spotkania Kolędników, Połajewo 2010 i 2011 rok”.

Uzasadnienie: Gmina Połajewo powróciła do dawnego zwyczaju „żywego kolędowania przy Żłóbku" i „chodzenia z kolędą po zagrodach”, poprzez ożywienie sceny Bożego Narodzenia z miejscowego, zabytkowego tryptyku „Pokłon pasterzy” (M. Kossior, Poznań 1572 r.). Doroczne Spotkania Kolędników odbywają się przy licznym udziale mieszkańców i artystów lokalnych i z zagranicy. www.polajewo.pl

- Gminę Bieliny (woj. świętokrzyskie) za projekt: „Budowa Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej”.

Uzasadnienie: Gmina Bieliny poprzez budowę Osady Średniowiecznej stara się wykorzystać bogactwo kulturalne Gór Świętokrzyskich, lokalne tradycje, historię, walory przyrodnicze do aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców. Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności terenu i poszerzenie oferty turystycznej. Ważnym aspektem było zaangażowanie różnych środowisk w realizację przedsięwzięcia i samo funkcjonowanie Osady po jej uruchomieniu. www.bieliny.pl

- Urząd Gminy W Smętowie Granicznym (woj. pomorskie) za projekt: „Centrum Kultury Kociewskiej”

Uzasadnienie: Gmina stworzyła Centrum Kultury Kociewskiej, które powstało jako rezultat przebudowy dawnej kuźni. W Centrum zostały zebrane eksponaty stanowiące zabytki kultury materialnej regionu Kociewia, których znaczna część została przekazana przez mieszkańców gminy. Centrum w głównej mierze zajmuje się zróżnicowanymi formami upowszechniania wiedzy o kulturze kociewskiej, a także wspiera organizowanie aktywności dla mieszkańców, oraz umacnia integrację wewnątrz społeczności wiejskiej. Projekt będzie kontynuowany poprzez adaptację kolejnych zabytkowych obiektów. www.smetowograniczne.pl

a Doroczną Nagrodę FRDL przyznać:

Gminie Stronie Śląskie (woj. dolnośląskie) za projekt: „Powstanie Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w dawnym budynku stacji PKP”.

Uzasadnienie: Gmina Stronie Śląskie wykorzystała zniszczony, zabytkowy budynek stacji PKP, przebudowując go na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury z nowoczesną, profesjonalnie wyposażoną, multimedialną salą widowiskową. Centrum stało się miejscem rozwoju zainteresowań, ośrodkiem edukacji kulturalnej oraz miejscem spotkań zarówno mieszkańców Gminy, jak i gości odwiedzających Gminę. www.stronie.pl

Nagroda pieniężna dla Laureata Głównej Nagrody w wysokości 10 000 PLN ufundowana została przez Fundację Orange.

w kategorii "samorządowe instytucje kultury" wyróżnić:

- Bibliotekę Miejską w Luboniu (woj. wielkopolskie) za projekt: „Teatr dla smyka. Obszar realizacji Biblioteka Miejska - Galeria na Regale”.

Uzasadnienie: Biblioteka zorganizowała projekt będący dwuetapową edukacją teatralną, który aktywnie zaangażował dzieci i ich rodziców do uczestnictwa w kulturze. Poprzez systematyczne działania na różnych płaszczyznach dzieci kształtowały swoją wrażliwość estetyczną, uczyły się refleksyjnego odbioru sztuki teatralnej oraz wyrabiały nawyk bywania w teatrze. Dzieci uczyły się również samodzielnego przygotowania scenek teatralnych. www.biblub.com

- Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem (woj. podlaskie) za projekt: "Wyrusz z nami w Puszczę".

Uzasadnienie: Biblioteka jest pomysłodawcą i realizatorem projektu "Wyrusz z nami w Puszczę". Projekt polegał na budowie trwałej infrastruktury ścieżki edukacyjno – rowerowej przy szczególnym zaangażowaniu młodzieży. Ścieżka przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, podniesienia świadomości społeczności lokalnej o jego walorach historycznych i przyrodniczych. Jednocześnie, projekt opiera się na współdziałaniu mieszkańców na rzecz promocji swojej gminy oraz wzbogacenia jej oferty turystycznej. www.biblioteki.gminakolno.pl

- Filię nr 4 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. Prusa  w Rybniku (woj. śląskie) za projekt: "Cztery pory roku po śląsku".

Uzasadnienie: Filia jest autorem projektu, który przyczynił się do trwałej integracji i utworzenia bliskich więzi pomiędzy dziećmi, a seniorami z uboższej dzielnicy miasta, oraz przekazania dzieciom przez osoby starsze wiedzy i doświadczeń powiązanych z tradycjami śląskimi. Połączone zostały w atrakcyjnej formie cele zdobywania wiedzy o tradycji regionu, oraz nawiązania przyjaznych relacji międzypokoleniowych. W ciągu roku różnorodne wydarzenia organizowane były systematycznie, w ramach współdziałania dzieci i seniorów. Projekt zainicjował kontynuację podjętych działań przez inne placówki edukacyjne, poprzez wydanie specjalnych scenariuszy lekcyjnych, które zostały przekazane do szkół i przedszkoli w mieście. www.biblioteka.rybnik.pl)

- Zespół Szkół Ogólnokształcących W Brzózie (woj. mazowieckie), za projekt: „Polska wieś w oczach młodych”.

Uzasadnienie: Ogólnopolski konkurs w atrakcyjny sposób przyczynia się do budowania więzi młodych ludzi z „ Małą Ojczyzną” poprzez angażowanie ich do poznania walorów historycznych, kulturalnych i przyrodniczych własnego regionu. Budząc poczucie własnej wartości mieszkańców obszarów wiejskich, uświadamia o konieczność dbania o lokalne dziedzictwo przez poznanie zagrożeń oraz dostrzeżenie możliwości rozwoju własnego regionu. Konkurs jest platformą wymiany doświadczeń z ekspertami i młodzieżą z innych stron kraju. www.pspbrzoza.republika.pl

- Bibliotekę Miejską im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce (woj. pomorskie) za projekt: Wystawa „Otwieramy szuflady... Czas nauki, pracy i wypoczynku mieszkańców Ustki na ponad 600 fotografiach z lat 1945-1970”

Uzasadnienie: Biblioteka poprzez zorganizowanie wystawy zaktywizowała społeczność lokalną do wspólnej pracy nad zgromadzeniem, zachowaniem i wyeksponowaniem starych fotografii ukazujących współczesną historię miasta i jego mieszkańców. Projekt stał się okazją do integracji społeczności i zwiększenia zainteresowania historią regionu. Jego celem było również zachowanie dla następnych pokoleń dokumentów fotograficznych o wartości historycznej oraz ich szersze udostępnianie. www.biblioteka.ustka.pl

a Doroczną Nagrodę FRDL przyznać:

- Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej w Krośnie (woj. podkarpackie)) za projekt: „Centrum Multimedialne KBP w przestrzeni lokalnej”.
Uzasadnienie: Krośnieńska Biblioteka Publiczna aktywizuje mieszkańców Krosna i regionu krośnieńskiego do systematycznego korzystania zasobów informacyjnych dostępnych zarówno w formie elektronicznej jak i tradycyjnej, stara się zapewnić powszechny dostęp do regionalnego dorobku kultury poprzez digitalizację twórczości lokalnych artystów oraz przeciwdziałać wykluczeniu informacyjnemu i cyfrowemu w regionie. www.kbp.krosno.pl

Nagroda pieniężna dla Laureata Głównej Nagrody w wysokości 10 000 PLN ufundowana została przez BRE Bank i Narodowe Centrum Kultury.

w kategorii "organizacje pozarządowe lub grupy obywateli" wyróżnić:

- Aktywne Węgorzewo - grupa wolontariuszy (woj. zachodniopomorskie) za projekt ”Wspólne Pomorze”.

Uzasadnienie: Grupa mieszkańców wolontariuszy dokonała prac rewitalizacyjnych na terenie zabytkowego poniemieckiego cmentarza z XIX w., co pozwoliło na silniejsze utożsamienie się z historią regionu, należącego do obszaru Ziem Odzyskanych. Jednocześnie działanie to, razem z budową symbolicznego lapidarium stało się okazją do pojednania polskich i niemieckich rodzin związanych z miejscowością oraz nawiązania między nimi współpracy na rzecz ochrony pamięci miejsca. Ważnym aspektem projektu jest to, że środki finansowe na projekt zostały zebrane podczas publicznej zbiórki wśród mieszkańców. www.aktywnewegorzewo.pl)

- Amatorski Teatr "Naumiony" z Ornontowic (woj. śląskie) za projekt: „Teatralne Podróże ze Śląską Gwarą”.

Uzasadnienie: Działanie teatru przyczyniło się do promocji gwary i tożsamości śląskiej na terenie Polski oraz za granicą. Innowacyjnym elementem projektu było wykorzystanie formy komedii i satyry, oraz zaangażowanie w przygotowanie spektakli dużej części rodzinnej/lokalnej społeczności. www.centrumarteria.pl

- Lokalną Grupę Działania ,,Bory Tucholskie" (woj. kujawsko-pomorskie), za projekt ”Razem Znaczy Lepiej – rozwój sieci NGO w Borach Tucholskich”.

Uzasadnienie: Projekt LGD polegał na kompleksowych, nastawionych na długotrwałe efekty, działaniach skoncentrowanych na wzmacnianiu terytorialnej sieci NGO w regionie. Podstawowymi elementami było zachęcenie do działań partnerskich, wsparcie lokalnych inicjatyw sieciujących od strony finansowej i merytorycznej oraz pokazanie praktycznych przykładów skutecznego stosowania dobrych partnerskich praktyk.www.lgd.borytucholskie.pl

- Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska im hrabiny Stefanii Raczyńskiej, (woj. śląskie), za projekt: „Imieniny Hrabiny widowisko plenerowe z historią w tle.”

Uzasadnienie: Towarzystwo jest organizatorem corocznego Widowiska historycznego, które przyczynia się do budowania więzi lokalnych, promowania polskich tradycji kulturowych oraz integracji społeczności. Przygotowanie widowiska angażuje młodzież i dzieci, lokalne organizacje i przedstawicieli biznesu oraz mieszkańców. Jednocześnie, przez podkreślenie turystycznych walorów, jest promocją Gminy. www.zarkiletnisko.pl

a Doroczną Nagrodę FRDL przyznała:

- Fundacji Kultura Enter (woj. lubelskie) za projekt: „Wolontariusz Kultury”

Uzasadnienie: Fundacja aktywizowała społeczność Lublina przez stworzenie sieci wolontariuszy, zintegrowanego środowiska osób działających na rzecz lubelskiej kultury, poprzez angażowanie ich w budowanie programu Europejskiej Stolicy Kultury. Projekt pomógł wypracować skuteczną metodę współpracy podmiotów kultury z wolontariuszami, co osiągnięto dzięki organizacji szkoleń i utworzenie elektronicznej bazy danych aktywnych wolontariuszy, narzędzia pozwalającego kojarzyć wolontariuszy z podmiotami, potrzebującymi ich wsparcia przy realizowanych projektach. www.kulturaenter.org

Nagroda pieniężna dla Laureata Głównej Nagrody w wysokości 10 000 PLN ufundowana została przez BRE Bank;

w kategorii "osoby indywidualne" wyróżnić:

- Joannę Radziwiłł (woj. mazowieckie) za projekt: „Kawiarnia Aldony 13.”

Uzasadnienie: W ramach projektu odbywają się regularne kwesty na rzecz 50 dzieci pochodzących z biednych rodzin, podopiecznych Fundacji. Lokalna społeczność, przy szerokim udziale lokalnych instytucji, integruje się i włącza w organizację wspólnych przedsięwzięć. Podopieczne dzieci otrzymują pozytywne wzorce zachowań. W działaniach uczestniczą starsze dzieci oraz liczni wolontariusze. www.fundacjaswjana.pl

- Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej, Henryk Sierzputowski i Mariusz Patalan (woj. podlaskie), za projekt: „Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej: www.historialomzy.pl”

Uzasadnienie: Serwis jest miejscem kultywowania pamięci o lokalnych i regionalnych wybitnych postaciach historycznych, dokumentowania zdarzeń i miejsc historycznych oraz przywracania o nich pamięci. Przyczynia się do edukacji społeczności w zakresie regionalnej wiedzy historycznej oraz kształtowania poczucia wspólnej przynależności kulturowej i, wynikającej z niej, potrzeby zachowania i ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego. Integruje wokół wspólnego dziedzictwa historycznego i kulturowego osoby związane z regionem.

- Jaromira Szroedera (woj. pomorskie) za projekt: „Cassubia Cantat”.

Uzasadnienie: Efektem projektu była rewitalizacja i popularyzacja zapomnianych pieśni kaszubskich. Projekt był kontynuacją wcześniejszych działań, w ramach których dokonano digitalizacji zbioru pieśni kaszubskich i wydania płyty. Kolejny etap skoncentrował się na integracji środowiska wykonawców muzyki kaszubskiej, stworzenia miejsca wymiany doświadczeń oraz spotkań warsztatowych ze specjalistami.

- Jacka Rutkowskiego (woj. łódzkie), za projekt: „Działalność Muzeum Guzików w Łowiczu”.

Uzasadnienie: Jacek Rutkowski jest założycielem i kustoszem Muzeum Guzików, które od 15 lat w oryginalny sposób, przy pomocy guzików, zapisuje znaczące wydarzenia historyczne i epizody z dziejów Polski i Europy. Prowadzi pracę na rzecz pozyskiwania unikalnych pamiątek, a także popularyzacji muzealnictwa, kolekcjonerstwa i szeroko pojętej ochrony dóbr kultury. Wspiera przedsięwzięcia kulturalne, współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, placówkami kultury. W niekonwencjonalny sposób łączy walory, a także unikalność kolekcji z dorobkiem kulturowym regionu, dzięki czemu wzmacnia poczucie lokalnej tożsamości. www.guzikowo.pl

a Doroczną Nagrodę FRDL przyznała ex aequo :

- Magdalenie Kowalskiej (woj. lubelskie)  za projekt: „Ogrody Sztuk. Festiwal ulicy.”

Uzasadnienie: Projekt jest formą utrwalenia historii i mieszkańców ulicy Ogrodowej w Lublinie, przy której działa liceum oraz zainspirowanie i zachęcenie społeczności lokalnej do wspólnego świętowania i ożywiania ducha miejsca i jego historii w różnorodnej w formie artystycznej. www.teatrnn.pl/leksykon/node/1747/lublin_%E2%80%93_ulica_ogrodowa)

oraz

Michała Wylazia (woj. lubelskie) za projekt: „Multimedialna Izba Tradycji w Garbowie”.

Uzasadnienie: Projekt zainicjowany przez laureata doprowadził do powstania Multimedialnej Izby Tradycji, jako miejsca budującego wspólnotę i uświadomienia tożsamości mieszkańców Garbowa. www.mit.garbow.pl

Laureaci Głównej Nagrody otrzymali nagrody pieniężne w wysokości po 5 000 PLN ufundowane przez Narodowe Centrum Kultury.

Część inicjatyw zgłoszonych do V edycji Dorocznej Nagrody FRDL została zaprezentowana na Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów zorganizowanej przez NCK we współpracy z FRDL i Fundacją Orange.

Więcej o Dorocznej Nagrodzie i jej laureatach można przeczytać TUTAJ.

Daty wydarzeń:

30.7.2013 - 30.9.2013

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
województwo: mazowieckie, powiat: m. st. Warszawa
01-552 Warszawa, Plac Inwalidów 10
zarzad@frdl.org.pl, 22 322 84 40
www.frdl.org.pl
Regulamin Dorocznej Nagrody FRDL
Liczba odsłon: 2760
31.07.2013