Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Programy stypendialne i rezydencyjne

Zapraszamy do zapoznania się z listą programów i konkursów stypendialnych oraz rezydencyjnych dostępnych dla polskich artystów, twórców i menadżerów kultury.

Większość z nich jest realizowana na terenie Polski, natomiast część oferuje wyjazdy w celach kształcenia i realizowania indywidualnych projektów w krajach Europy. W zależności od organizatora, stypendium bądź zaproszenie na rezydencję jest możliwe do uzyskania poprzez składanie wniosków lub wzięcie udziału w konkursie prac. Informacje na temat instytucji umożliwiających tego typu wyjazdy i stypendia są dostępne poniżej.
 

Stypendia w Polsce
 

Gaude Polonia
Konkurs stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Młoda Polska
Thesaurus Poloniae
Stypendia twórcze dla pisarzy i tłumaczy literatury z Niemiec 2012
Stypendia z Funduszu Promocji Twórczości
Stypendium Twórcze SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego
YOUNG DESIGN
 

Stypendia Zagraniczne
 

Bogliasco Foundation
DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej)
DanceWEB
Ambasadorski program stypendialny Klubów Rotariańskich
Stypendia muzyczne Jutting
Stypendium Fundacji Robert Bosch Stiftung


1. Gaude Polonia

Gaude Polonia to program stypendialny Ministra Kultury zaadresowany do młodych twórców kultury i tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowowschodniej, przede wszystkim z Białorusi i Ukrainy. Stypendium umożliwia półroczny pobyt w Polsce, a co za tym idzie, bliższe poznanie polskiej kultury, współpracę z najważniejszymi ośrodkami kultury polskiej i doskonalenie warsztatu twórczego pod okiem opiekunów artystycznych. O stypendium mogą ubiegać się plastycy, literaci, tłumacze z języka polskiego, muzycy, filmowcy, krytycy sztuki, krytycy literatury, specjaliści zajmujący się ochroną zabytków, muzealnicy. Do warunków otrzymania stypendium należy:
-posiadanie wyższego wykształcenia
-wiek do 40 lat (w uzasadnionych przypadkach 45 lat)
-znaczące osiągnięcia w swojej dziedzinie twórczości
-obywatelstwo w państwie Europy Środkowo-Wschodniej
-podstawowa znajomość języka polskiego
 

Więcej informacji: http://www.nck.pl/files/2011-07-05/gpregulamin_1_1.pdf

2. Konkurs stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Celem konkursu jest przyznanie stypendiów mających charakter cyklicznych świadczeń finansowych przyznawanych artystom i jednostkom upowszechniającym kulturę oraz zajmujących się opieką nad zabytkami. Osoby objęte stypendium powinny mieć precyzyjny plan na zrealizowanie konkretnego projektu, który ma być przedsięwzięciem o charakterze społecznym (nie może to być cel z zakresu zakupu materiałów do pracy, czy ukończenie pracy doktorskiej). Uczestnicy konkursu mogą otrzymać jeden z dwóch rodzajów stypendiów:
-Stypendia twórcze z dziedziny literatury, sztuk wizualnych, muzyki, tańca, teatru, filmu, opieki nad zabytkami i twórczości ludowej
-Stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury poprzez animację i edukację kulturalną, zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Więcej informacji:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel.: 22 42 10 128;
www.mkidn.gov.pl

3. Młoda Polska

Młoda Polska to program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczony dla młodych polskich artystów. Operatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury, które co roku wspiera około siedemdziesięciu artystów. Stypendia są przyznawane twórcom do 35 roku życia, którzy wykazują się wybitnymi osiągnięciami w reprezentowanych przez siebie dziedzinach sztuki (muzyka, plastyka, teatr, film, literatura, krytyka sztuki), są rekomendowani przez przynajmniej dwóch wybitnych twórców, a ich proponowany projekt posiada istotną wartość artystyczną. Stypendia mogą być przyznawane na:
-realizację konkretnych projektów artystycznych (wystawy, katalogi, koncerty, nagrania płyt)
-studia i wyjazdy zagraniczne
-zakup instrumentów lub innych przedmiotów niezbędnych do realizacji projektu.

Więcej informacji:
Narodowe Centrum Kultury, Anna Rakowska
arakowska@nck.pl
tel. 0222100123
http://www.nck.pl/sub,pl,mloda_polska.html

4. Thesaurus Poloniae

Trwający trzy miesiące program to inicjatywa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowana przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Jest to system stypendialny adresowany do zagranicznych naukowców, prowadzących nowatorskie badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Rzeczypospolitej oraz Europy Środkowej.
Do udziału w programie zapraszani są zarówno badacze zajmujący się praktyką ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym, jak i poświęcający się historii, socjologii, etnografii czy antropologii. Dla kandydatów dostępne są dwie kategorie stypendiów: Program Senior dla profesorów i wykładowców akademickich posiadających tytuł doktora, oraz Program Junior dla doktorantów. Każdy z programów przyznaje sześć stypendiów rocznie.
Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie rekomendacji opiekunów naukowych w przypadku ubiegania się o uczestnictwo w Programie Junior oraz eseju prezentującego założenia programu badawczego, który kandydat chciałby zrealizować w Krakowie.

Więcej informacji:
Międzynarodowe Centrum Kultury, Program Stypendialny Thesaurus Poloniae
Rynek Główny 25
31-008 Kraków
thesaurus@mck.krakow.pl
http://www.mck.krakow.pl/page/thesaurus-poloniae-1

5. Stypendia twórcze dla pisarzy i tłumaczy literatury z Niemiec 2012

Stypendium przyznawane przez Willę Decjusza przy współpracy Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej obejmuje pisarzy niemieckich i tłumaczy literatury z języka niemieckiego na język polski i języka polskiego na język niemiecki. Pozwala na trzymiesięczne pobyty rezydenckie w Willi Decjusza w Krakowie. Ubiegać się o nie mogą pisarze z Niemiec, którzy opublikowali przynajmniej jeden tytuł książkowy, oraz tłumacze działający na styku języka polskiego i niemieckiego. Stypendium obejmuje:
-pobyt w domu Łaskiego w Krakowie
-miesięczne dofinansowanie
-pomoc Willi Decjusza w przygotowaniu pobytu, organizacji spotkań autorskich, wykładów, warsztatów i w nawiązywaniu kontaktów z wydawcami i krytykami literackimi.

Więcej informacji:
Willa Decjusza
ul. 28 Lipca 1943 roku 17 A
30-233 Kraków
gosia@villa.org.pl
http://www.villa.org.pl/index.php/pl/stypendia/527-stypendia-tworcze
 

6. Stypendia z Funduszu Promocji Twórczości
 

Stypendia z Funduszu Promocji Twórczości przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego to półroczne lub roczne stypendia przyznawane twórcom, ale nie wykonawcom, w dziedzinie literatury, sztuk plastycznych, muzyki i tańca, filmu i teatru, opieki nad zabytkami i upowszechniania kultury (w tym twórczości ludowej i animacji kultury). Środki Funduszu można przeznaczyć wyłącznie na stypendia dla twórców, pomoc socjalną dla twórców oraz pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej, oraz wydań dla niewidomych. Stypendia nie są przyznawane na prace doktorskie, tłumaczenia publikacji, zakupy materiałów plastycznych, czy instrumentów.
O stypendium mogą ubiegać się twórcy wyżej wymienionych dyscyplin artystycznych, którzy nie ubiegają się o stypendium z budżetu MKiDN, nie są uczniami ani studentami, nie otrzymały żadnego stypendium ministerialnego w ciągu ostatnich trzech lat. Mogą to być również wydawcy i producenci, stowarzyszenia twórcze, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi i instytucje kultury.
Warunkiem otrzymania stypendium jest dostarczenie pełnej dokumentacji dorobku artystycznego, rekomendacje dwóch osób uznawanych za wybitne w danej dziedzinie artystycznej, oraz wysłanie wniosku na adres MKiDN.

Więcej informacji:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Mecenatu Państwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel.: 22-42-10-128; 22-42-10-161
fax: 22- 826-30-65

7. Stypendium Twórcze SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego
 

Stypendium Twórcze SARP Kraków im. prof. Bohdana Lisowskiego przyznawane jest szczególnie uzdolnionym studentom Wydziałów Architektury krakowskich uczelni wyższych, którzy ukończyli pomyślnie studia licencjackie i kontynuują edukację na studiach magisterskich. Stypendium ma na celu umożliwienie doskonalenia umiejętności twórczych i podejmowania nadprogramowej edukacji.
Stypendium jest przyznawane raz w miesiącu przez dziewięć miesięcy. Ponadto, może obejmować płatne, trzymiesięczne praktyki architektoniczne u Złotego Sponsora Stypendium, autorską wystawę w galerii SARP, przedstawienie sylwetki stypendysty na stronie internetowej Stowarzyszenia i udział w wybranym przez uczestnika projekcie realizowanym przez SARP.

Więcej informacji:
Biuro SARP w Krakowie
Plac Szczepański 6
31-011 Kraków
sarp@sarp.krakow.pl, 12-422-75-40
www.stypendium.sarp.krakow.pl

8. YOUNG DESIGN

Konkurs Young Design organizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego ma na celu wyróżnienie najbardziej obiecujących projektantów młodego pokolenia w Polsce, którzy rozumieją rynek designerski i wykazują szczególne umiejętności pracowania z przemysłem. Konkurs jest częścią pierwszego w Polsce programu stypendialnego przeznaczonego dla studentów i absolwentów uczelni kształcących się w kierunku wzornictwa. Głównym celem programu jest wspieranie rozwoju i doskonalenie zawodowe młodych designerów, pomoc w zrozumieniu aktualnych wymagań i realiów rynkowych, a także promocja najzdolniejszych, młodych, polskich projektantów. Do nagród w konkursie należy:
-Stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej w wysokości 20000 złotych na sfinansowanie wybranej formy kształcenia.
-miesięczny staż w prestiżowym studiu projektowym
-indywidualne konsultacje z zakresu marketingu, autoprezentacji i metod pozyskiwania funduszy na projekty.
W konkursie mogą brać udział studenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni artystycznych, oraz absolwenci nie później niż rok po studiach i nie starsi niż 30 lat.

Honorowym patronem oraz fundatorem głównej nagrody jest minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.

Więcej informacji:
Instytut Wzornictwa Przemysłowego
Ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
iwp@iwp.com.pl
http://www.iwp.com.pl/young_design

9. Bogliasco

Liguria Study Center oferuje miesięczne rezydencje we Włoszech osobom pracującym nad zaawansowanymi projektami artystycznymi i akademickimi z zakresu sztuk pięknych i nauk humanistycznych (archeologia, architektura, kultura antyczna, taniec, sztuki audiowizualne, historia, literatura, muzyka, filozofia, teatr). Rezydencje w Bogliasco są przyznawane co roku, niezależnie od narodowości i statusu finansowego, pięćdziesięciu osobom odnoszącym sukcesy w swojej dziedzinie badawczej i pragnącym poszerzać bądź ukończyć swoje projekty. Od aplikantów oczekuje się:
-znaczących osiągnięć w ramach swojej dyscypliny
-precyzyjnego opisu projektów do zrealizowania w Bogliasco
-uprzednio przygotowanych materiałów badawczych
-zwieńczenia pracy publikacją, performancem lub wystawą

Więcej informacji:
Fundacja Bogliasco
Tel +1 212 713-7628
Fax +1 212 489-0787
info@bfny.org
www.bfny.org

10. DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej)

DAAD jest największą na świecie organizacją wspierającą międzynarodową wymianę studentów i naukowców. Ma na celu wspomaganie rozwoju germanistyki za granicą i wspiera kraje rozwijające się w kształtowaniu szkolnictwa wyższego w zakresie języka i kultury niemieckiej. Główne pole działania organizacji w Polsce to udzielanie informacji o szkolnictwie wyższym w Niemczech polskim studentom, rozbudowywanie współpracy polskich i niemieckich uczelni, oraz przyznawanie polskim studentom i naukowcom stypendiów na wyjazdy do Niemiec. DAAD proponuje następujące stypendia:
- dla studentów: wakacyjne kursy języka niemieckiego, podróże grupowe do Niemiec
-dla absolwentów: pobyty studyjne
-dla doktorantów: pobyty badawcze, stypendia dla kandydatów z dziedzin astronautyki, astronomii, transportu i energii
- dla naukowców: pobyty badawcze, powtórne stypendia dla byłych uczestników programu, wspólny program DAAD i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendia dla kandydatów z dziedzin astronautyki, astronomii, transportu i energii.

Więcej informacji:
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
Przedstawicielstwo w Warszawie
ul. Czeska 24/2
PL 03-902 Warszawa
tel.: +48/ 22/ 617 48 47 // 616 13 08
daad@daad.pl
http://www.daad.pl/pl/index.html

11. DanceWEB

DanceWEB to wiedeńska organizacja pozarządowa wspierająca współczesnych tancerzy poprzez zmniejszanie nierówności społecznych i finansowych między tancerzami pochodzącymi z różnych państw i o zróżnicowanym zapleczu kulturowym. Co roku program stypendialny obejmuje pięćdziesięciu tancerzy i tancerek mogących rozwijać swoje umiejętności i wzbogacać swoje portfolio. Daje uczestnikom możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń poprzez wspólne treningi i warsztaty prowadzone pod okiem wykwalifikowanych trenerów. Program trwa pięć tygodni i jest połączony z festiwalem ImPulsTanz, umożliwiając między innymi występy podczas festiwalu, udział w wykładach i warsztatach tanecznych, czy dostęp do wideoteki Międzynarodowego Centrum Muzyki w Wiedniu.

Więcej informacji:
+43 1 523 55 58 -36 /-31
office@danceweb.eu
http://www.dancewebeurope.net/
 

12. Ambasadorski Program Stypendialny Klubów Rotariańskich

Fundacja Rotariańska prowadzi działania na rzecz pokojowego porozumienia między państwami poprzez realizację międzynarodowych programów wymiany humanitarnej, edukacyjnej i kulturowej. Fundacja proponuje trzy rodzaje stypendiów:
-roczne akademickie stypendia ambasadorskie pokrywające koszty studiowania w innym kraju.
-wieloletnie stypendia ambasadorskie przyznawane na pokrycie kosztów studiów specjalistycznych.
-ambasadorskie stypendia kulturalne, przyznawane na okres od trzech do sześciu miesięcy, pokrywające koszty intensywnych kursów językowych i szkolenia kulturowego w obcym kraju.

Informacji o rodzajach stypendiów dostępnych w poszczególnych krajach, terminach składania wniosków udzielają lokalne Kluby Rotariańskie. Informacje na tematach klubów można znaleźć na stronie http://www.rotary.org.pl/index.php?option=com_clubs&view=clubs&country=PL&Itemid=64

13. Stypendia muzyczne Jutting

Stypendium muzyczne Jutting jest przyznawane jednorazowo podczas corocznego konkursu organizowanego przez Fundację Hansa i Eugenii Jutting Stendal. Obejmuje muzyków grających na wiolonczeli, gitarze, instrumentach dętych drewnianych lub na fortepianie. Są to artyści polscy i niemieccy (soliści nie starsi niż 23 lata, członkowie zespołów nie starsi, niż 25), którzy studiują na akademii muzycznej i istotnie przyczyniają się do podwyższenia jakości życia kulturalnego i jakości edukacji muzycznej w szkołach wyższych. W ramach programu stypendialnego, jego uczestnicy będą brali udział w dwóch bezpłatnych koncertach na terenie Niemiec. Stypendium daje również studentom z polskim obywatelstwem możliwość podjęcia studiów w Wyższej Szkole Zawodowej Magdeburg-Stendal lub na jednym z pobliskich uniwersytetów, udział w konkursie muzycznym fundacji Jutting i współpracę z innymi zagranicznymi uniwersytetami.

Więcej informacji:
Fundacja Hans und Eugenia Jutting-Stiftung
http://www.juettingstiftung.de/index_pl.html
juettingstiftung@t-online.de
+49 (03931) 79 65 25


14. Program stypendialny „Menedżer Kultury z Europy Środkowej i Wschodniej”

Fundacja Robert Bosch Stiftung i prowadzi trzynastomiesięczny program szkoleniowy dla dwunastu menedżerów z dziedziny zarządzania kulturą odbywający się w Niemczech. Stypendyści wybrani do programu mają za zadanie reprezentowanie różnorodności kulturowej swojego kraju poprzez realizację innowacyjnych projektów z udziałem młodych przedstawicieli sceny artystycznej. Program umożliwia stypendystom pracę w instytucjach posiadających doświadczenie we współpracy międzynarodowej w zakresie kultury i sztuki na terenie całych Niemiec. Program zapewnia:
-miesięczne stypendium w wysokości 1000 euro
-regularne seminaria i szkolenia w czasie trwania wyjazdu
-kontakty z przedstawicielami polityki zagranicznej i kulturowej oraz uczestnikami projektów Fundacji
O stypendium mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe, są związane z sektorem kultury i posiadają biegłą znajomość języka niemieckiego.

Więcej informacji:
Program Fundacji Roberta Boscha
Schilerstrasse 57 I D - 10627 Berlin
Tel: +49 30 32 78 84 85
Fax: +49 30 31 51 74 71
darius.polok@moe-kulturmanager.de
www.moe-kulturmanager.de

 

 

 

 

Źródło: Kadra kultury
Daty wydarzeń:

12.11.2012 godz. 11:30 - 11:30

Autor wpisu: Kadra Kultury

Liczba odsłon: 3092
16.11.2012