Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Lato w Teatrze – Teatr Figur Kraków

Kolejna edycja ogól­n­opol­skie­go pro­jek­tu “Lato w Te­atrze” ko­or­dynowanego przez In­sty­tut Te­atral­ny im. Z. Raszew­skie­go w War­sza­wie a za­ini­cjowanego przez Mi­nister­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­dowe­go. W tym ro­ku TFK opie­ra swój pro­gram za­jęć wo­kół te­ma­tu “PRZE­MIA­NY: HI­STO­RIA DZIE­CIŃS­TWA”, od­wołując się do dzie­cińs­twa w jego naj­różn­iej­szych aspek­tach tj. spo­sób spędzania cza­su, za­bawy i za­baw­ki daw­ne i współcze­sne, mo­de­le wy­chowaw­cze na prze­strze­ni wie­ków, mo­da, ma­rze­nia i lęki.

Lu­bi­my myśleć, że te­atr pa­suje do każd­ej sy­tu­acji. Tak ro­bi­my nasz te­atr: cza­sem na ulicy, w wi­trynach skle­po­wych, w mu­ze­ach i też oczywi­ście na scenie. W za­leżn­o­ści od funk­cji da­nego przed­sięw­zięcia. W pra­cy pe­dago­gicz­nej prze­de wszyst­kim myślimy ka­tego­ria­mi dzia­łań spo­łecz­nych, dlatego naj­czę­ściej na­sze pre­zen­tacje przy­bie­rają for­mę in­stalacji, in­terak­tyw­nych wy­staw, hap­penin­gów, etiud, spa­cerów te­atralizowanych. W trak­cie sa­mej pra­cy istot­niej­sze niż per­fek­cja wy­ko­na­nia jest bu­dowanie wy­po­wie­dzi: szuka­nie i pra­ca nad po­mysłami, zbie­ranie ma­teria­łów, szuka­nie kon­tek­stów. Dzięki te­mu dzie­ci uczą się in­ter­pre­tacji i krytycz­nego po­dej­ścia do sz­tu­ki.

W te­go­rocz­nej edycji Lata w Te­atrze pro­po­nujemy stworze­nie cz­te­rech pra­cow­ni, które będą mia­ły określone za­dania do re­alizacji. Dzięki te­mu dzie­ci przez 12 dni będą mo­gły zaj­mo­wać się wie­lo­ma dzie­dzina­mi.

Na czas tur­nusu zo­staną po­wołane:

Pracownia Projektowo-Badawcza do Spraw Zabawek i Urządzeń do Pokoju Dziecięcego;
Pracownia d/s muzyki podwórkowej;
Radykalna trupa aktorska „Frontmeni”;
oraz Grupa medialna „7-14-33”.

W trak­cie dwuty­go­dnio­we­go tur­nusu pow­staną:

Manifest „Twórcze dzieciństwo”;
Projekty i makiety placów zabaw;
Projekty i prototypy urządzeń, niezbędnych w pokoju dziecięcym;
Instalacja dźwiękowa, stworzona z zebranych zabaw muzycznych, śpiewanek, piosenek;
Cztery happeningi promocyjne;
Etiudy teatralne, zrealizowane w technikach teatru formy;
Blog i reportaże telewizyjne.

Fi­na­łowy po­kaz będzie miał charak­ter in­ter­dyscyplinar­nego wy­darze­nia ar­ty­stycz­nego, na który złożą się pre­zen­tacje te­atral­ne, mul­timedial­na wy­stawa, ka­meral­ny kon­cert, słuchowisko oraz ucz­ta.

In­spiracją dla na­szej pra­cy będą: książka Ewy So­larz D.E.S.I.G.N., świa­to­wa iko­nogra­fia i literatu­ra w których po­ja­wia­ją się mo­ty­wy dzie­cińs­twa, Hi­sto­ria mo­dy, ko­łysan­ki z różn­ych stron świa­ta, ma­nifesty ar­ty­stycz­ne XX wie­ku, daw­ne po­d­ręcz­n­iki wy­chowania grzecz­nych pa­nie­nek i ka­wale­rów, wier­szy­ki, wy­liczan­ki, opo­wie­ści babć i dziad­ków i in­ne.

Za­jęcia są ad­reso­wane do dzie­ci w wie­ku 7-12 lat.

Już dzisiaj zapraszamy wolontariuszy, którzy ch­cą za­an­ga­żować się w dy­na­micz­ne przed­sięw­zięcie kul­tu­ral­ne, lu­bią kreatyw­nie spędzać czas, są cie­ka­wi te­atru w każd­ym jego wy­mia­rze! 

Zdobądź do­świad­cze­nie w świet­nej at­mos­ferze, uzyskaj war­to­ścio­we re­feren­cje, po­znaj te­atr pe­łen pa­sji!

Ter­mi­ny pra­cow­ni w ramach „Lata w Te­atrze”:

16 sierpnia - 1 września 2012, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 -15.00

Miej­sce: Ośro­dek Kul­tu­ry Kraków-Nowa Hu­ta, os. Dy­wizjonu 303 paw. 1

Za­pisy wo­lon­tariu­szy: mal­go­rzata@teatr­fi­gur.pl, tel.: 692 694 928

------------------------------------------------------------------------------------

Lato w Te­atrze jest atrak­cyj­ną ofer­tą te­atral­ną dla ucz­niów, którzy z różn­ych przy­czyn spędzą waka­cje w swojej miej­scowo­ści. Pro­jekt zo­stał za­ini­cjowany przez Mi­nister­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­dowe­go i jest ko­or­dynowany przez In­sty­tut Te­atral­ny im. Zbi­gnie­wa Raszew­skie­go w War­sza­wie. Te­go­rocz­na piąta już edycja te­atral­nych półk­o­lonii i warsz­tatów od­bywa się między 30 czerw­ca a 31 sierp­nia 2012 ro­ku w dwudzie­stu sze­ściu miej­scowo­ściach w ca­łej Pol­sce. Codzien­nie przez dwa ty­god­nie uczest­nicy pro­jek­tu pra­cu­ją nad spek­taklem pod opie­ką pro­fesjonal­nych ar­ty­stów w spro­fi­lowanych gru­pach: ak­tor­skiej, scenogra­ficz­no-ko­stiu­mo­wej, mu­zycz­nej, do­kumen­tacyj­no-pro­mo­cyj­nej lub tech­nicz­nej. Na ko­niec przed­stawie­nie pre­zen­to­wane jest w te­atrze bądź in­nej prze­strze­ni miej­skiej. W tym ro­ku obok pro­jek­tów te­atral­nych w ramach pro­gra­mu re­alizowane są tak­że pro­jek­ty ta­necz­ne we współp­racy z In­sty­tu­tem Mu­zyki i Tańca. Dwa ty­god­nie spędzone w te­atrze są dla dzie­ci szan­są na po­zna­nie i sa­mo­dziel­ne wy­ko­rzystanie te­atral­nego języka, a prze­de wszyst­kim na twór­cze wy­rażenie sie­bie. Pro­fesjonal­ni ar­ty­ści mo­gą po­dzie­lić się z do­świad­cze­niem za­wodowym i za­pre­zen­to­wać swoje meto­dy pra­cy, a tak­że po­znać po­trze­by i wrażl­iwość młodej wi­dow­ni. Dzięki re­alizacji pro­jek­tu Lato w te­atrze te­atr staje atrak­cyj­nym ośrod­kiem dzia­łań twór­czych i edu­ka­cyj­nych rów­nież pod­czas waka­cji, zyskując so­bie tym sa­mym nowych wi­dzów, którzy w ciągu se­zonu często nie uczest­niczą w życiu kul­tu­ral­nym.

W te­go­rocz­nej edycji pro­jek­tu bio­rą udział:

Stowarzyszenie Teatr Okno w Białymstoku, Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Stacja Bukownica” w Bukownicy, Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku, Stowarzyszenie „In gremio” w Gdyni, Centrum Kultury w Knurowie, Stowarzyszenie Kultury Niefizycznej w Pietrzykowie, Fundacja MI-RO-RO w Kolbudach, Teatr Bagatela im. T. Boya-Żeleńskiego w Krakowie, TEATR FIGUR KRAKÓW Fundacja Działań Twórczych, Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi NOVA w Łośnie, Stowarzyszenie Teatralne CHOREA w Łodzi, Bydgoski Teatr Lalek "Buratino” w Małej Nieszawce, Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie, Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, Stowarzyszenie Teatralne Teatr Cinema w Michałowicach, Fundacja im. ks. Siemaszki - Centrum Edukacyjne Radosna Nowina w Piekarach, Teatr Lalek „Pleciuga” w Szczecinie, Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno – Teatralne „Stacja Szamocin” w Szamocinie, Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, Teatr „Baj Pomorski” w Toruniu, Stowarzyszenie Teatr Wiczy w Toruniu, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Karpackiej „Karpatka” w Zawadce Rymanowskiej, Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Klub Kultury „Falenica” w Warszawie, Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka, HOBO Art Foundation w Warszawie, Stowarzyszenie Działań twórczych "Republika Warszawa" w Warszawie, Fundacja Artystyczna PERFORM w Warszawie, Stowarzyszenie „Niezależna Manufaktura Taneczna” we Wrocławiu, Towarzystwo Kultury Czynnej we Wrocławiu.

Źródło: Teatr Figur
Daty wydarzeń:

15.8.2012 - 31.8.2012

Lato w Teatrze – Teatr Figur Kraków zaprasza!
Autor zdjęć: archiwum TFK

Lato w Teatrze – Teatr Figur Kraków zaprasza! Lato w Teatrze – Teatr Figur Kraków zaprasza! Lato w Teatrze – Teatr Figur Kraków zaprasza! Lato w Teatrze – Teatr Figur Kraków zaprasza! Lato w Teatrze – Teatr Figur Kraków zaprasza! Lato w Teatrze – Teatr Figur Kraków zaprasza! Lato w Teatrze – Teatr Figur Kraków zaprasza! Lato w Teatrze – Teatr Figur Kraków zaprasza! Lato w Teatrze – Teatr Figur Kraków zaprasza! Lato w Teatrze – Teatr Figur Kraków zaprasza! Lato w Teatrze – Teatr Figur Kraków zaprasza! Lato w Teatrze – Teatr Figur Kraków zaprasza! Lato w Teatrze – Teatr Figur Kraków zaprasza! Lato w Teatrze – Teatr Figur Kraków zaprasza!
Lato w Teatrze – Teatr Figur Kraków

Lato w Teatrze – Teatr Figur Kraków Lato w Teatrze – Teatr Figur Kraków Lato w Teatrze – Teatr Figur Kraków Lato w Teatrze – Teatr Figur Kraków Lato w Teatrze – Teatr Figur Kraków Lato w Teatrze – Teatr Figur Kraków Lato w Teatrze – Teatr Figur Kraków

Autor wpisu: Dorota Halberda

TEATR FIGUR KRAKÓW
województwo: małopolskie, powiat: m. Kraków
30-322 Kraków, ul. Praska 65/3
teatr@teatrfigur.pl, 606-151-995
www.teatrfigur.pl
Liczba odsłon: 1334
20.07.2012